Forskningsprojekt

Här hittar du projekt som för närvarande bedrivs på IFFS samt några som våra forskare är aktiva i men som förvaltas av andra forskningsinstitutioner. Projekten är sorterade efter storlek med det mest omfattande först.

Klimatetik och framtida generationer
Tidsplan: 2018–2024
Vad borde den nuvarande generationen göra åt klimatförändringarna när våra val inte bara påverkar hur framtida generationer kommer att leva utan också vilka och hur många människor som kommer att existera?
Transformativa partnerskap för hållbar utveckling 2030
Tidsplan: 2021–2025
FN:s medlemsländer har deklarerat att hållbar utveckling ska uppnås i partnerskap med flera aktörer. Men kan dessa partnerskap verkligen bidra till förverkligandet av de globala målen?
Våldsbejakande hot och inre säkerhet
Tidsplan: 2020–2023
Både Sverige och Kanada har problem med våldsbejakande och våldsamma miljöer. Detta projekt har ambitionen att både finna svar på en rad frågor om dessa miljöer och att skapa ett nationellt forskarnätverk.
Mimerinstitutet för långsiktiga framtidsstudier
Tidsplan: 2023-2025
En planerad forskningsmiljö vid IFFS med uppdrag att utföra världsledande, rigorös akademisk grundforskning om frågor som rör civilisationens långsiktiga framtid.
Etik för koordination
Tidsplan: 2023–2027
Fenomen som klimatförändringarna visar att vi behöver en ny etik som kan hantera frågor om vilka plikter vi har gentemot varandra på såväl individuell som kollektiv nivå samtidigt.
Etniska stereotyper över tid - en jämförelse i Norden
Tidsplan: 2022-2025
Hur förändras stereotyper av invandrar- och minoritetsgrupper över tid i Finland och Sverige? Här används komparativ textanalys för att förstå hur dessa skapas och utvecklas.
Hållbar folkmängd - möjlig levnadsstandard
Tidsplan: 2021-2023
Hur stor kan befolkningen på jorden vara och samtidigt vara hållbar i relation till de resurser som finns och en given nivå av välbefinnande? Och hur kan vi åstadkomma en stabil eller minskande befolkningsmängd?
Digitala vittnesbilder och kampen för mänskliga rättigheter
Tidsplan: 2022-2027
Krig, tortyr och politiskt våld dokumenteras fotas idag med mobilkameror och delas på sociala medier. Vad betyder detta för arbetet med mänskliga rättigheter?
Ramverk för att förutsäga hur AI-teknik sprids
Tidsplan: 2020-2025
Utveckling av ett vetenskapligt ramverk för att kunna förutsäga spridningen av teknologi som bygger på artificiell intelligens (AI) i olika befolkningsgrupper.
Integration av unga i Sverige i ett flerdimensionellt perspektiv (SEMI)
Tidsplan: 2020–2025
Hur utvecklas integrationen bland unga med invandrarbakgrund? Detta projekt kommer att studera olika dimensioner av integration bland 14–22-åringar i Sverige.
Vem bryr sig (om)? Om hur barnomsorg och äldrevård organiseras i välfärdsstater
Tidsplan: 2021-2026
I Sverige, Tyskland och Italien har välfärdskapitalister, kyrkor och migranter tagit över ansvaret för vård och omsorg. Hur har det blivit möjligt och varför har den skett?
Migration och jämlik sexuell och reproduktiv hälsa
Tidsplan: 2019–2025
Vårdpersonal inom reproduktiv hälsa uppmuntras att både använda jämställdhetsperspektiv och ge kultursensitiv vård. Hur hanteras värdekonflikter i mötet med migranter?
Sociala normer och kollektiva hot
Tidsplan: 2022-2026
Kan sociala normer hjälpa i hanteringen av kollektiva hot? Det här projektet undersöker hur människor beter sig när de står inför samhälleliga hot och hur samarbeten påverkas av graden av risk.
Makten över kunskapsunderlagen: Innehåll, tillkomst och konsekvenser
Tidsplan: 2018-2023
Detta projekt undersöker hur de rapporter och utredningar som beställs i syfte att komma tillrätta med de organisatoriska problemen i hälso- och sjukvården faktiskt används.
Demokratins territorium
Tidsplan: 2022-2026
Att demokratiska stater verkar på avgränsade territorier ifrågasätts idag av två processer: staternas förflyttande av sin jurisdiktion utanför territoriet, och ursprungsbefolkningars rätt till självbestämmande inom territoriet.
Bedömd av en robot. Om automatisering av rekryteringsprocessen i en svensk kommun
Tidsplan: 2022–2027
I ett unikt projekt följs en stor kommuns användning av en AI-baserad intervjurobot under ett år och söker förstå skillnaderna mellan robotens och människornas utvärderingar av samma jobbsökande.
En ny teori om relationen mellan kognitiv förmåga och åsikter i moralfrågor
Tidsplan: 2022-2026
Hur kommer det sig att personer med högre kognitiv förmåga tenderar att ha mer liberala åsikter? Det här projektet testar en teori på människor i en rad länder för att svara på frågan.
Drömmare och perfektionister
Tidsplan: 2022-2025
Om betydelsen av elevers engagemang för ojämlikheter i utbildning efter kön och invandrarbakgrund.
Om användandet av AI i rekryteringsprocesser
Tidsplan: 2020–2024
Att använda AI i rekrytering sägs kunna både effektivisera rekryteringsprocessen och minska förekomsten av diskriminering. Men stämmer detta? Det här projektet tittar närmare på det nya verktyget fungerar och upplevs i praktiken.
Inre motivation och yttre sanktion som drivkrafter för prosocialt beteende
Tidsplan: 2020-2025
Varför samarbetar vi med varandra och delar med oss med andra? Projektet studerar drivkrafter bakom samarbete, generositet och annat prosocialt beteende.
Moderna vikingar i öst
Tidsplan: 2021-2025
Vilken roll spelade svenska institutioner, experter och eliter i den ekonomiska och politiska utvecklingen i Ryssland under 90-talet, med korruption, skatteflykt och oligarkins framväxt som följd?
Expertis i kriser
Tidsplan: 2023-2026
Regeringar utvärderar och omprövar nu sin beredskap efter pandemin. Projektet analyserar hur samhället på bästa sätt kan använda sig av expertis för att utveckla en vetenskapsbaserad policy i kristid. 
Förutsägelser av opinionsförändring i moralfrågor
Tidsplan: 2020-2024
Moralfrågor har på senare tid tenderat att bli viktigare för väljarna i många länder. Går det att förstå - och till och med förutsäga - hur den allmänna opinionen utvecklas i moralfrågor?
Hur uppstår och förändras mänskliga normer?
Tidsplan: 2017-2024
Många samhällen präglas av normer som i det långa loppet är skadliga för befolkningen. Hur kan dessa normer förändras?
Uppdrag: Konstnärlig chef
Tidsplan: 2020-2024
Hur kan ett hållbart ledar- och chefskap se ut i scenkonstbranschen? Det här projektet är fött ur en diskussion kring ledarskap och styrning inom scenkonsten som förts såväl i branschen som i offentlig debatt.
Sociala normer, implicit bias och diskriminering
Tidsplan: 2020-2024
Varför är etnisk segregation och ojämlikhet så utbrett i Sverige trots att svenskar är ett av världens mest egalitära folk? I det här projektet undersöks implicita fördomar i förhållande till sociala normer.
Utrikes födda kvinnor på europeiska arbetsmarknader
Tidsplan: 2023–2027
Hur kommer det sig att utrikes födda kvinnor är så missgynnade på arbetsmarknaden? Först när vi förstår orsakerna kan en relevant integrationspoltik utformas.
Företag som politiska aktivister
Tidsplan: 2019-2023
Detta projekt undersöker företagens förändrade politiska roll i det 21: a århundradet genom att kombinera statsvetenskap, sociologi och företagsvetenskap.
Klimatkänslor och affektiva dilemman
Tidsplan: 2023–2026
Ett projekt med ny tvärvetenskaplig forskning som undersöker normativiseringen av klimatkänslor. Vad "bör" vi känna inför klimatförändringarna?
Hur förändras normer i samhället?
Tidsplan: 2018-2025
Normer förändras hela tiden, i alla samhällen. Men vad är det som styr vilka normer som förändras och vilka som inte gör det?
Samhällskontrakt och framtida generationer
Tidsplan: 2020-2024
Hur bör principer för rättvisa appliceras på ett ständigt föränderligt samhälle där nya typer av orättvisor uppstår och dynamiskt beslutsfattande påverkar möjliga framtida generationer?
Långsiktighet
Tidsplan: 2022-2024
Om alla beslut bör fattas med sikte på vilka konsekvenser de får på väldigt lång sikt, vad innebär det för moralfilosofi, beslutsteori, och de stora beslut som hela tiden fattas i vår värld?
Vågspel, villkor och vederlag vid arbetsmarknadens framkant
Tidsplan: 2023-2025
Hur kan politik utformas för att skydda dem vars jobb är mest utsatta av arbetsmarknadens omställningar? Frågan utforskas i denna registerbaserade analys av karriärer i unga och innovativa företag.
Hushållsfördelade nationalräkenskaper: Nya perspektiv på inkomst- och förmögenhetsfördelningen i Sverige, 1930-2020
Tidsplan: 2023-2025
Detta projekt undersöker nya perspektiv på den ekonomiska ojämlikheten i Sverige. 
En förlorad generation? En studie om effekterna av covid-19-pandemins betydelse för handelsstudenter och deras karriärnätverk
Tidsplan: 2022–2025
Vad betydde pandemin för handelsstudenters möjligheter att bygga de sociala nätverk som visat sig vara så viktiga för karriärutfall?
Att minska allmänhetens sårbarhet för felaktig information om forskning
Tidsplan: 2023-2024
Ett projekt med syfte att utveckla evidensbaserade tvärvetenskapliga strategier för att minska allmänhetens mottaglighet för vetenskaplig mis- och desinformation. 
Inkludering och exkludering på arbetsmarknaden
Tidsplan: 2020-2023
Här studeras huruvida diskriminering utifrån kön och etnicitet sker i samband med anställningsprocesser.
Migranters barn. En longitudinell studie i Norge
Tidsplan: 2021-2024
Hur ser integrationsprocessen ut för norska ungdomar med föräldrar som är utrikes födda?
Preferenser för koordination - deras funktion och evolutionära grund
Tidsplan: 2022-2023
Med hjälp av beteendemässig spelteori syftar detta projekt till att ge en djupare förståelse för hur kollektiva handlingsbeslut fattas och varför människor gör de val de gör.
Digital utveckling och utbildningsresultat i Afrika söder om Sahara
Tidsplan: 2023
Projektets vill belysa under vilka omständigheter digital utveckling verkar för inkluderande utveckling och när det riskerar att bidra till fördjupade klyftor.
Klimatkrisen och politiskt passiva medborgare i Sverige och USA: nya hypoteser utvecklas och testas.
Tidsplan: 2023-2026
Många oroas över klimatförändringar och den otillräckliga klimatpolitiken. Varför använder inte de flesta vuxna sina demokratiska möjligheter för att göra påverkan i frågan?
Text och stil
Tidsplan: 2021-2023
Text och stil är en satsning av Stiftelsen Natur & Kultur och Institutet för framtidsstudier, som erbjuder forskare gratis skrivcoachning med författaren Magnus Linton i syfte att inspirera till mer kreativt akademiskt skrivande.
Det demokratiska självförsvarets dilemman i europeisk public service
Tidsplan: 2021-2023
Detta projekt studerar hur public service-organisationer har svarat på den växande närvaron av populistiska och extremistiska partier.
Att hantera komplexa problem
Tidsplan: 2023-2026
Genom att undersöka Covid-19-pandemin- och klimatförändringarnas effekter på samspelet mellan vetenskap, policy och allmänhet, vill detta projekt lösa hur samhällsstyrningen bättre kan hantera svåra kriser i framtiden.
Utbildningseffekter av våldsam religiös extremism
Tidsplan: 2022–2024
Hur påverkas tillgången till utbildning i områden där våldsbejakande islamistiska extremister etablerat sig? En studie av utvecklingen i Burkina Faso.
Sociala nätverk och integration
Tidsplan: 2022–2024
Kan insatser för att matcha ihop utlandsfödda med etablerade svenskar hjälpa de förras sociala och ekonomiska situation? Detta projekt söker svaret på frågan.
International Panel on Social Progress
Tidsplan: 2014–
Många rika samhällen står idag inför en rad utmaningar, och utvecklingsländer tenderar att härma tidigare lösningar för att ta sig ur fattigdom och umbäranden istället för att finna nya modeller. Kan vi då hoppas på ett bättre samhälle i framtiden?