Forskningsprojekt

Här hittar du projekt som för närvarande bedrivs på IFFS samt några som våra forskare är aktiva i men som förvaltas av andra forskningsinstitutioner. Projekten är sorterade efter storlek med det mest omfattande först.

Klimatetik och framtida generationer
Tidsplan: 2018–2023
Vad borde den nuvarande generationen göra åt klimatförändringarna när våra val inte bara påverkar hur framtida generationer kommer att leva utan också vilka och hur många människor som kommer att existera?
IneQint - Ojämlikhet och integration
Tidsplan: Prel. 2024–2028
I det här projektet ligger fokus på integration och geografisk segregering, och hur dessa påverkar andra generationens invandrare i Sverige. i termer av strukturell, social och kulturell integration, samt livskvalitet.
Transformativa partnerskap för hållbar utveckling 2030
Tidsplan: 2020–2025
FN:s medlemsländer har deklarerat att hållbar utveckling ska uppnås i partnerskap med flera aktörer. Men kan dessa partnerskap verkligen bidra till förverkligandet av de globala målen?
Automatiserad politisk makt
Tidsplan: 2024–2030
Det här projektet ska skapa en interdisciplinär forskningsmiljö som kan analysera användningen av AI i den offentliga sektorn, hur den påverkar besluten som fattas, samt dess implikationer för demokratisk legitimitet.
4C – Forskarkonsortium för studier om kriminella samarbeten i Sverige
Tidsplan: 2024-2030
4C är ett svenskt forskarkonsortium som med stöd av internationella forskare syftar till att systematiskt undersöka och förstå hur kriminella samarbeten uppstår, upprätthålls och samspelar med varandra och hur livsförloppen för de individer som ingår eller har ingått i dessa miljöer ser ut.
Miljö och mobilisering
Tidsplan: 2023–2028
Antalet miljöprotester i världen ökar. Åstadkommer de någon förändring? Med stora dataset söker detta projekt svar på frågan.
Mimercentret för långsiktiga framtidsstudier
Tidsplan: 2023-2025
En forskningsmiljö vid IFFS med uppdrag att utföra världsledande, rigorös akademisk grundforskning om frågor som rör civilisationens långsiktiga framtid.
Etik för koordination
Tidsplan: 2023–2026
Fenomen som klimatförändringarna visar att vi behöver en ny etik som kan hantera frågor om vilka plikter vi har gentemot varandra på såväl individuell som kollektiv nivå samtidigt.
Populära lösningar på klimatkrisen?
Tidsplan: 2024–2028
Kraftfulla politiska åtgärder krävs för att begränsa den globala uppvärmningen, men sådana åtgärder saknar ofta stöd i opinionen. Det här projektet söker en väg framåt genom en förståelse av hur åtgärder och väljares värderingar kan paras ihop.
Konservativ klimaträttvisa för en hållbar omställning
Tidsplan: 2024–2028
De som motsätter sig klimatåtgärder tenderar att ha konservativa värderingar. Genom att förstå konservatismens etiska grund vill projektet hitta sätt att främja en nödvändig klimatomställning.
Etniska stereotyper över tid - en jämförelse i Norden
Tidsplan: 2022-2025
Hur förändras stereotyper av invandrar- och minoritetsgrupper över tid i Finland och Sverige? Här används komparativ textanalys för att förstå hur dessa skapas och utvecklas.
Kremls inflytande och destabilisering av svensk demokrati
Tidsplan: 2024–2028
En analys av geostrategiska marknadsoffensiver, ryska påverkansoperationer, svenska partners och hotet från oligarkisk kapitalism.
Hållbar folkmängd - möjlig levnadsstandard
Tidsplan: 2021-2023
Hur stor kan befolkningen på jorden vara och samtidigt vara hållbar i relation till de resurser som finns och en given nivå av välbefinnande? Och hur kan vi åstadkomma en stabil eller minskande befolkningsmängd?
Bortom reduktionism: Kontingent grundande och kropp-medvetandeproblemet
Tidsplan: 2023–2026
I det här projektet undergrävs de två traditionella sätt på vilka man har betraktat kropp-medvetandeproblemet och föreslår en ny teori.
Digitala vittnesbilder och kampen för mänskliga rättigheter
Tidsplan: 2022-2026
Krig, tortyr och politiskt våld dokumenteras fotas idag med mobilkameror och delas på sociala medier. Vad betyder detta för arbetet med mänskliga rättigheter?
Dold konvergens i etiken
Tidsplan: 2024–2027
Etiken präglas av stor oenighet där många håller sig fast vid olika konkurrerande traditioner. Men är det verkligen så att man inte har närmat sig varandra över tid? Det är vad detta projekt vill undersöka.
Ramverk för att förutsäga hur AI-teknik sprids
Tidsplan: 2020-2024
Utveckling av ett vetenskapligt ramverk för att kunna förutsäga spridningen av teknologi som bygger på artificiell intelligens (AI) i olika befolkningsgrupper.
Integration av unga i Sverige i ett flerdimensionellt perspektiv (SEMI)
Tidsplan: 2020–2024
Hur utvecklas integrationen bland unga med invandrarbakgrund? Detta projekt kommer att studera olika dimensioner av integration bland 14–22-åringar i Sverige.
Vem bryr sig (om)? Om hur barnomsorg och äldrevård organiseras i välfärdsstater
Tidsplan: 2021–2024
I Sverige, Tyskland och Italien har välfärdskapitalister, kyrkor och migranter tagit över ansvaret för vård och omsorg. Hur har det blivit möjligt och varför har den skett?
Migration och jämlik sexuell och reproduktiv hälsa
Tidsplan: 2019–2024
Vårdpersonal inom reproduktiv hälsa uppmuntras att både använda jämställdhetsperspektiv och ge kultursensitiv vård. Hur hanteras värdekonflikter i mötet med migranter?
Sociala normer och kollektiva hot
Tidsplan: 2022-2025
Kan sociala normer hjälpa i hanteringen av kollektiva hot? Det här projektet undersöker hur människor beter sig när de står inför samhälleliga hot och hur samarbeten påverkas av graden av risk.
Svensk beredskap för smygande hälsokriser och organisatoriskt lärande efter svininfluensan, värmeböljan och coronapandemin
Tidsplan: 2024–2027
Projektet ska identifiera vilka organisatoriska förutsättningar som finns för en pålitlig och effektiv krishantering inom primärvård och tertiärvård, och ge rekommendationer för stärkt beredskap i regionerna.
Status och stabilitet
Tidsplan: 2024–2027
Migrationsrätten har rört sig från permanent till tillfälligt. Vilken betydelse har förändringen av tidsperspektiv för individens rättsliga status? 
Demokratins territorium
Tidsplan: 2022-2025
Att demokratiska stater verkar på avgränsade territorier ifrågasätts idag av två processer: staternas förflyttande av sin jurisdiktion utanför territoriet, och ursprungsbefolkningars rätt till självbestämmande inom territoriet.
Hur policy skapar politik
Tidsplan: 2023–2026
Varför upplever politiska aktörer att det blir allt svårare att utforma effektiv politik för att hantera akuta sociala problem? I det här projektet tittar man närmare på hur feedback på policys har förändrats över tid med hjälp av dataset från 30 länder.
Bedömd av en robot. Om automatisering av rekryteringsprocessen i en svensk kommun
Tidsplan: 2022–2027
I ett unikt projekt följs en stor kommuns användning av en AI-baserad intervjurobot under ett år och söker förstå skillnaderna mellan robotens och människornas utvärderingar av samma jobbsökande.
Spökplattform: En komplex bild över data, arbete och logistik
Tidsplan: 2025
Detta konstnärliga forskningsprojekt ämnar synliggöra den för konsumenter ofta osynliga komplexitet som dagens logistiska system består av.
Den svarta stranden
Tidsplan: 2024–2027
Hur kan vi förstå svensk kolonialtid? Det här projektet använder sig av konstnärliga medel för att gestalta livet på den forna kolonin Sant-Barthélemy för att nå en bättre förståelse av tiden än de juridiska dokument som finns i arkiven.
En ny teori om relationen mellan kognitiv förmåga och åsikter i moralfrågor
Tidsplan: 2022-2025
Hur kommer det sig att personer med högre kognitiv förmåga tenderar att ha mer liberala åsikter? Det här projektet testar en teori på människor i en rad länder för att svara på frågan.
Drömmare och perfektionister
Tidsplan: 2022-2025
Om betydelsen av elevers engagemang för ojämlikheter i utbildning efter kön och invandrarbakgrund.
Inre motivation och yttre sanktion som drivkrafter för prosocialt beteende
Tidsplan: 2020-2024
Varför samarbetar vi med varandra och delar med oss med andra? Projektet studerar drivkrafter bakom samarbete, generositet och annat prosocialt beteende.
Moderna vikingar i öst
Tidsplan: 2021-2024
Vilken roll spelade svenska institutioner, experter och eliter i den ekonomiska och politiska utvecklingen i Ryssland under 90-talet, med korruption, skatteflykt och oligarkins framväxt som följd?
Expertis i kriser
Tidsplan: 2023-2026
Regeringar utvärderar och omprövar nu sin beredskap efter pandemin. Projektet analyserar hur samhället på bästa sätt kan använda sig av expertis för att utveckla en vetenskapsbaserad policy i kristid. 
Anspråksbaserade fördelningsteorier
Tidsplan: 2023–2026
Att fördela resurser efter anspråk är en användbar princip, men de teorier som tar upp detta säger väldigt lite om hur dessa anspråks fastställs eller om man bör agera i relation till sådana anspråk. Samtidigt ställs vi i samhället hela tiden inför denna typ av val.
Hur uppstår och förändras mänskliga normer?
Tidsplan: 2017-2024
Många samhällen präglas av normer som i det långa loppet är skadliga för befolkningen. Hur kan dessa normer förändras?
Uppdrag: Konstnärlig chef
Tidsplan: 2020-2024
Hur kan ett hållbart ledar- och chefskap se ut i scenkonstbranschen? Det här projektet är fött ur en diskussion kring ledarskap och styrning inom scenkonsten som förts såväl i branschen som i offentlig debatt.
Sociala normer, implicit bias och diskriminering
Tidsplan: 2020-2024
Varför är etnisk segregation och ojämlikhet så utbrett i Sverige trots att svenskar är ett av världens mest egalitära folk? I det här projektet undersöks implicita fördomar i förhållande till sociala normer.
BRIDGEGAP
Tidsplan: 2024-2027
Ett tvärvetenskapligt projekt som studerar korruption med innovativa metoder och tekniker.
Sociala normer för samarbete under kollektiv risk
Tidsplan: 2024–2027
Hur kan vi på individuell nivå motiveras att samarbeta för att minska riskerna för en kollektiv förlust? 
Utrikes födda kvinnor på europeiska arbetsmarknader
Tidsplan: 2023–2027
Hur kommer det sig att utrikes födda kvinnor är så missgynnade på arbetsmarknaden? Först när vi förstår orsakerna kan en relevant integrationspoltik utformas.
En framtid utan funktionsnedsättningar? Etiken och politiken kring funktionsnedsättningar och nya teknologier
Tidsplan: 2024-2027
Projektet studerar hur våra teorier om jämlikhet och rättvisa påverkas av att funktionsnedsättningar i allt högre grad kan väljas bort med hjälp av nya teknologier.
Företag som politiska aktivister
Tidsplan: 2019-2024
Detta projekt undersöker företagens förändrade politiska roll i det 21: a århundradet genom att kombinera statsvetenskap, sociologi och företagsvetenskap.
Prioriteringar under pandemier
Tidsplan: 2023–2026
Projektet ska utmynna i ett ramverk som beslutsfattare kan använda sig av i samband med en pandemi för att kunna göra sunda prioriteringar - trots brist på erfarenhet, tidsbrist och stora grader av osäkerhet.
Klimatkänslor och affektiva dilemman
Tidsplan: 2023–2026
Ett projekt med ny tvärvetenskaplig forskning som undersöker normativiseringen av klimatkänslor. Vad "bör" vi känna inför klimatförändringarna?
Hur förändras normer i samhället?
Tidsplan: 2018-2025
Normer förändras hela tiden, i alla samhällen. Men vad är det som styr vilka normer som förändras och vilka som inte gör det?
Vågspel, villkor och vederlag vid arbetsmarknadens framkant
Tidsplan: 2023-2025
Hur kan politik utformas för att skydda dem vars jobb är mest utsatta av arbetsmarknadens omställningar? Frågan utforskas i denna registerbaserade analys av karriärer i unga och innovativa företag.
Hushållsfördelade nationalräkenskaper: Nya perspektiv på inkomst- och förmögenhetsfördelningen i Sverige, 1930-2020
Tidsplan: 2023-2025
Detta projekt undersöker nya perspektiv på den ekonomiska ojämlikheten i Sverige. 
Att vidga sina vyer - tillsammans
Tidsplan: 2024–2026
Ett nytt format för forskningskommunikation i grupp, där performativa inslag och deltagarnas egna upplevelser utgör utgångspunkt för diskussion.
En förlorad generation? En studie om effekterna av covid-19-pandemins betydelse för handelsstudenter och deras karriärnätverk
Tidsplan: 2022–2025
Vad betydde pandemin för handelsstudenters möjligheter att bygga de sociala nätverk som visat sig vara så viktiga för karriärutfall?
Att minska allmänhetens sårbarhet för felaktig information om forskning
Tidsplan: 2023-2024
Ett projekt med syfte att utveckla evidensbaserade tvärvetenskapliga strategier för att minska allmänhetens mottaglighet för vetenskaplig mis- och desinformation. 
Inkludering och exkludering på arbetsmarknaden
Tidsplan: 2020–2024
Här studeras huruvida diskriminering utifrån kön och etnicitet sker i samband med anställningsprocesser.
Migranters barn. En longitudinell studie i Norge
Tidsplan: 2021-2024
Hur ser integrationsprocessen ut för norska ungdomar med föräldrar som är utrikes födda?
Digital utveckling och utbildningsresultat i Afrika söder om Sahara
Tidsplan: 2023–2024
Projektets vill belysa under vilka omständigheter digital utveckling verkar för inkluderande utveckling och när det riskerar att bidra till fördjupade klyftor.
Kulturell evolution i digitala samhällen
Tidsplan: 2024
I det här projektet används evolutionära modeller för att studera hur den kulturella evolutionen kan påverkas av nya informationsvägar och teknologi som själv bearbetar information. 
Klimatkrisen och politiskt passiva medborgare i Sverige och USA: nya hypoteser utvecklas och testas.
Tidsplan: 2023-2026
Många oroas över klimatförändringar och den otillräckliga klimatpolitiken. Varför använder inte de flesta vuxna sina demokratiska möjligheter för att göra påverkan i frågan?
Text och stil
Tidsplan: 2021–2024
Text och stil är en satsning av Stiftelsen Natur & Kultur och Institutet för framtidsstudier, som erbjuder forskare gratis skrivcoachning med författaren Magnus Linton i syfte att inspirera till mer kreativt akademiskt skrivande.
Det demokratiska självförsvarets dilemman i europeisk public service
Tidsplan: 2021-2024
Detta projekt studerar hur public service-organisationer har svarat på den växande närvaron av populistiska och extremistiska partier.
Att hantera komplexa problem
Tidsplan: 2023-2026
Genom att undersöka Covid-19-pandemin- och klimatförändringarnas effekter på samspelet mellan vetenskap, policy och allmänhet, vill detta projekt lösa hur samhällsstyrningen bättre kan hantera svåra kriser i framtiden.
Algoritmer i offentligt beslutsfattande
Tidsplan: 2023–2024
Hur kan vi säkra att användningen av AI i offentlig sektor är kompatibel med den transparens som krävs i en demokrati? Vad bör regleras, och inte?
Så löser vi klimatkrisen tillsammans
Tidsplan: 2024–2027
Det här projektet vill hjälpa ideologiska låsningar i det politiska klimatarbetet genom att föreslå åtgärder som går i linje med de olika ideologiernas värden.
Oren altruism som redskap för främjandet av miljövänligt beteende
Tidsplan: 2023–2025
Kan man locka människor att agera mer miljövänligt genom att trigga viljan att till exempel framstå som en "god människa" inför andra?
Utbildningseffekter av våldsam religiös extremism
Tidsplan: 2023–2024
Hur påverkas tillgången till utbildning i områden där våldsbejakande islamistiska extremister etablerat sig? En studie av utvecklingen i Burkina Faso.
Waiting for Life
Tidsplan: 2024
En turné genomförs i San Fransisco, Washington DC och Stockholm för att väcka en diskussion om fängelsestraff med hjälp av filmen Waiting for Life och ett panelsamtal med tidigare livstidsdömda, kriminologer och en dokumentärfilmare.
International Panel on Social Progress
Tidsplan: 2014–
Många rika samhällen står idag inför en rad utmaningar, och utvecklingsländer tenderar att härma tidigare lösningar för att ta sig ur fattigdom och umbäranden istället för att finna nya modeller. Kan vi då hoppas på ett bättre samhälle i framtiden?
Global Social Network
Tidsplan: 2022-
Det finns sociala normer som reglerar de flesta aspekter av livet, inklusive mat, språk, klädsel och hygien. Global forskning om sociala normer syftar till att kartlägga variationer i normer över hela världen och utforska teorier om varför normerna ser ut som de gör.
Framsteg i etiken
Tidsplan: 2022–
Det här är ett nätverk för forskare från olika discipliner, som vill fungera som ett forum för diskussioner om etikens framsteg.