Forskningsprojekt

För närvarande pågår följande forskningsprojekt inom forskningsprogramsperioden 2015-2020 vid Institutet: 

Klimatetik och framtida generationer
Tidsplan: 2018–2023
Vad borde den nuvarande generationen göra åt klimatförändringarna när våra val inte bara påverkar hur framtida generationer kommer att leva utan också vilka och hur många människor som kommer att existera?
Att värdera framtida liv
Tidsplan: 2015–2018
Hur ska vi värdera framtida liv i våra beslut? Denna fråga har en direkt koppling till t.ex. prioriteringar inom sjukvård, befolkningskontroll, klimatförändring, utrotning av djurarter, och existentiell risk (djurs och människans överlevnad).
Underjordisk politik
Tidsplan: 2015–2019
Vad betyder det att allt fler av dem som har stort inflytande över den politiska dagordningen är personer som inte är förtroendevalda men tjänstemän? I projektet undersöks hur dessa s.k. ”policyprofessionella” ser på sitt arbete.
Barns levnadsförhållanden i ett föränderligt samhälle
Tidsplan: 2013-2018
Hur påverkas barn av förändringar i inkomstutveckling, skolreformer, invandring eller familjemönster? Barns levnadsvillkor studeras, med fokus på socioekonomiska och etniska ojämlikheter.
Fattigdomens konsekvenser
Tidsplan: 2013-2016 Fr.o.m. år 2016 flyttas projektet till Stockholms universitet
Hur påverkas barn, ungdomar och vuxna av fattigdom? Här studeras bland annat sociala relationer, socialt deltagande, hälsa och psykiskt välbefinnande, liksom på barns utbildning och inkomster som vuxna.
Intimitetens sociala former
Tidsplan: 2015-2017
Hur finner vi intimitet utanför den traditionella kärnfamiljen? Här studeras pardans, vår relation till husdjur och umgänget i kollektivboenden.
Våldsbejakande organisering och antisociala karriärer
Tidsplan: 2015-2020
Hur organiseras våldsbejakande miljöer? Hur rör sig människor mellan dessa, in och ut ur dem och hur ser deras kriminella karriärer ut?
Demokratins avgränsningsproblem
Tidsplan: 2016-2020
Vilka beslut bör fattas demokratiskt? Kärnfrågan som löper igenom alla dessa frågor är: Vem ska ha rätt att delta i vilka beslutsprocesser?
Den bekymmersamma demokratin
Tidsplan: 2017-2018
Befinner sig den representativa demokratin i en kris? I så fall på vilket sätt och hur är det möjligt att stärka den?
Konflikt, samarbete och jämlikhet
Tidsplan: 2017-2020
Våra sociala nätverk växer, våra samhällen tenderar att bli alltmer jämlika och vi blir allt mindre benägna att ta till våld. Hur hänger dessa tre långsiktiga och ihållande trender ihop?
Kan vi förändra ett diskriminerande beteende vi inte vet om att vi har?
Tidsplan: 2017-2019
Kan omedvetna diskriminerande attityder om etnicitet påverka socialtjänstens handläggare vid bedömning av försörjningsstöd och kan i så fall dessa attityder förändras varaktigt?
Etnisk diskriminering på arbetsmarknaden
Tidsplan: 2017-2019
I vilka yrken ser vi oftare diskriminering av utländska arbetssökanden, och skiljer sig mönstret åt mellan könen? Vi kartlägger skillnader i diskriminering och söker kunskap om mekanismerna bakom den.
Förbättrad folkhälsa
Tidsplan: 2016-2019
Med hjälp av big data och AI kan barn och unga i riskzonen för ohälsa fångas upp för individuellt anpassade insatser. Projektet genomförs i Angered.
Vårt ansvar för diskriminering p.g.a. implicita fördomar
Tidsplan: 2017-2018
Projektet avser att utvärdera de etiska konsekvenserna – på ett individuellt och kollektivt plan – av implicita fördomar som orsakar etnisk diskriminering.
World Values Survey
Tidsplan: Pågående
World Values Survey är ett globalt forskarnätverk som sedan 1980-talet genomfört stora intervjuundersökningar världen över för att studera människors värderingar.
Värdekonflikters roll för jämlik sexuell och reproduktiv hälsa
Tidsplan: 2018–2020
Vårdpersonal inom reproduktiv hälsa uppmuntras att både använda jämställdhetsperspektiv och ge kultursensitiv vård. Hur hanterar vårdpersonal värdekonflikter i mötet med migranter?
Värderingar och röstbeteende
Tidsplan: 2017–2018
En studie av hur Sverigedemokraternas, Socialdemokraternas och Moderaternas väljare skiljer sig från varandra.
Om demokratiseringsprocesser
Tidsplan: 2018-2020
Varför lyckas vissa demokratiseringsförsök och andra inte? Vi försöker identifiera vilka händelseförlopp som leder till full, stabil demokrati och vilka som slutar i bakslag.
International Panel on Social Progress
Tidsplan: 2014–
Många rika samhällen står idag inför en rad utmaningar, och utvecklingsländer tenderar att försöka härma deras lösningar för att ta sig ur fattigdom och umbäranden istället för att finna på nya modeller. Kan vi då hoppas på ett bättre samhälle i framtiden?
Mäns och kvinnors nätverkande
Tidsplan: 2018-2020
Få kvinnor når toppositioner inom näringslivet trots ökad jämställdhet och god representation bland civilekonomer. Projektet studerar könsskillnader i karriärfrämjande nätverk på Handelshögskolan i Stockholm.
Där näringslivets nätverk föds
Tidsplan: 2018-2021
Projektet kommer att undersöka hur företags elitnätverk formas och utvecklas över tid genom att studera mäns och kvinnors nätverkande på en handelshögskola i Finland.
Hur uppstår och förändras mänskliga normer?
Tidsplan: 2017-2021
Många samhällen präglas av normer som i det långa loppet är skadliga för befolkningen. Hur kan dessa normer förändras?
Hur förändras normer i samhället?
Tidsplan: 2018-2022
Normer förändras hela tiden, i alla samhällen. Men vad är det som styr vilka normer som förändras och vilka som inte gör det?
YOUNGWORK
Tidsplan: 2017-2020
Hur formas unga vuxnas vägar på arbetsmarknaden av faktorer på individ-, familje- och skolnivå? Var finns problemen och kan förståelsen av dem användas för att hindra unga från att hamna i utanförskap?
Den värsta lögnen är den dokumentära
Tidsplan: 2018-2020
Detta projekt ämnar undersöka hur ett konstnärligt, subjektivt berättande kan utveckla dokumentärfilmen, samt försöka sprida kunskap till miljöer som normalt inte brukar ta del av konstnärlig forskning.
Bra och rättvis fördelning av hälsorelaterade resurser
Tidsplan: 2018-2021
Dagens hälsoresurser är knappa och det är svårt att tillfredsställa hela befolkningens hälsobehov. Detta projekt undersöker hur knappa hälsorelaterade resurser bör fördelas på populationsnivå.
Makten över kunskapsunderlagen: Innehåll, tillkomst och konsekvenser
Tidsplan: 2018-2021
Detta projekt undersöker hur de rapporter och utredningar som beställs i syfte att komma tillrätta med de organisatoriska problemen i hälso- och sjukvården faktiskt används.
Vad är beteendeekonomin och nudge-programmet?
Tidsplan: 2019-2020
Detta projekt utforskar vad beteendeekonomi och det s.k. nudge-programmet är, som ett sätt att få en bättre förståelse för modern ekonomisk vetenskap och vart den är på väg.
Implementering av självkörande bilar
Tidsplan: 2019-2020
Projektet syftar till att ge en övergripande analys av de utmaningar och möjligheter som implementeringen av självkörande bilar kommer medföra, samt en mer detaljerad analys av något av dessa problem.
Befolkning och de globala målen
Tidsplan: 2019-03-01--2019-12-31
För att nå de globala målen måste flera hinder överkommas. Detta planeringsprojekt undersöker ett hinder som ofta försummas i debatten: befolkningstillväxten.
Skada och diskriminering
Tidsplan: 2015-2017
Vad är det som gör diskriminering fel? Vi undersöker begreppet skada och dess filosofiska relevans, liksom den roll det har vid just diskriminering.
Att undersöka och övervinna de psykologiska hindren för klimatåtgärder
Tidsplan: 2018-12—2021-12
Ett tvärvetenskapligt och internationellt projekt som förväntas leda till viktiga synergier och utveckla medel för att bemöta klimatförändringen som är en av de mest komplexa och akuta utmaningarna i vår tid.
Företag som politiska aktivister
Tidsplan: 2019-09--2022-09
Detta projekt undersöker företagens förändrade politiska roll i det 21: a århundradet genom att kombinera statsvetenskap, sociologi och företagsvetenskap.