Forskningsprojekt

Här hittar du projekt som för närvarande bedrivs på IFFS samt några som våra forskare är aktiva i men som förvaltas av andra forskningsinstitutioner. Projekten är sorterade efter storlek med det mest omfattande först.

Klimatetik och framtida generationer
Tidsplan: 2018–2024
Vad borde den nuvarande generationen göra åt klimatförändringarna när våra val inte bara påverkar hur framtida generationer kommer att leva utan också vilka och hur många människor som kommer att existera?
Transformativa partnerskap för hållbar utveckling 2030
Tidsplan: 2021–2025
FN:s medlemsländer har deklarerat att hållbar utveckling ska uppnås i partnerskap med flera aktörer. Men kan dessa partnerskap verkligen bidra till förverkligandet av de globala målen?
Våldsbejakande hot och inre säkerhet
Tidsplan: 2020–2023
Både Sverige och Kanada har problem med våldsbejakande och våldsamma miljöer. Detta projekt har ambitionen att både finna svar på en rad frågor om dessa miljöer och att skapa ett nationellt forskarnätverk.
Våldsbejakande organisering och antisociala karriärer
Tidsplan: 2015-2023
Hur organiseras våldsbejakande miljöer? Hur rör sig människor mellan dessa, in och ut ur dem och hur ser deras kriminella karriärer ut?
Den värsta lögnen är den dokumentära
Tidsplan: 2018-2023
Detta projekt ämnar undersöka hur ett konstnärligt, subjektivt berättande kan utveckla dokumentärfilmen, samt försöka sprida kunskap till miljöer som normalt inte brukar ta del av konstnärlig forskning.
Hållbar folkmängd - möjlig levnadsstandard
Tidsplan: 2021-2023
Hur stor kan befolkningen på jorden vara och samtidigt vara hållbar i relation till de resurser som finns och en given nivå av välbefinnande? Och hur kan vi åstadkomma en stabil eller minskande befolkningsmängd?
Digitala vittnesbilder och kampen för mänskliga rättigheter
Tidsplan: 2022-2027
Krig, tortyr och politiskt våld dokumenteras fotas idag med mobilkameror och delas på sociala medier. Vad betyder detta för arbetet med mänskliga rättigheter?
Migranters barn. En longitudinell studie i Norge
Tidsplan: 2021-2024
Hur ser integrationsprocessen ut för norska ungdomar med föräldrar som är utrikes födda?
Ramverk för att förutsäga hur AI-teknik sprids
Tidsplan: 2020-2025
Utveckling av ett vetenskapligt ramverk för att kunna förutsäga spridningen av teknologi som bygger på artificiell intelligens (AI) i olika befolkningsgrupper.
Integration av unga i Sverige i ett flerdimensionellt perspektiv (SEMI)
Tidsplan: 2020–2025
Hur utvecklas integrationen bland unga med invandrarbakgrund? Detta projekt kommer att studera olika dimensioner av integration bland 14–22-åringar i Sverige.
Vem bryr sig (om)? Om hur barnomsorg och äldrevård organiseras i välfärdsstater
Tidsplan: 2021-2026
I Sverige, Tyskland och Italien har välfärdskapitalister, kyrkor och migranter tagit över ansvaret för vård och omsorg. Hur har det blivit möjligt och varför har den skett?
Demokratins avgränsningsproblem
Tidsplan: 2017-2022
Vilka beslut bör fattas demokratiskt? Kärnfrågan som löper igenom alla dessa frågor är: Vem ska ha rätt att delta i vilka beslutsprocesser?
Sociala normer och kollektiva hot
Tidsplan: 2022-2026
Kan sociala normer hjälpa i hanteringen av kollektiva hot? Det här projektet undersöker hur människor beter sig när de står inför samhälleliga hot och hur samarbeten påverkas av graden av risk.
Makten över kunskapsunderlagen: Innehåll, tillkomst och konsekvenser
Tidsplan: 2018-2023
Detta projekt undersöker hur de rapporter och utredningar som beställs i syfte att komma tillrätta med de organisatoriska problemen i hälso- och sjukvården faktiskt används.
Mäns och kvinnors nätverkande
Tidsplan: 2018-2022
Få kvinnor når toppositioner inom näringslivet trots ökad jämställdhet och god representation bland civilekonomer. Projektet studerar könsskillnader i karriärfrämjande nätverk på Handelshögskolan i Stockholm.
Demokratins territorium
Tidsplan: 2022-2026
Att demokratiska stater verkar på avgränsade territorier ifrågasätts idag av två processer: staternas förflyttande av sin jurisdiktion utanför territoriet, och ursprungsbefolkningars rätt till självbestämmande inom territoriet.
Tidiga arbetsutfall för unga vuxna
Tidsplan: 2017-2022
Hur formas unga vuxnas vägar på arbetsmarknaden av faktorer på individ-, familje- och skolnivå? Var finns problemen och kan förståelsen av dem användas för att hindra unga från att hamna i utanförskap?
En ny teori om relationen mellan kognitiv förmåga och åsikter i moralfrågor
Tidsplan: 2022-2026
Hur kommer det sig att personer med högre kognitiv förmåga tenderar att ha mer liberala åsikter? Det här projektet testar en teori på människor i en rad länder för att svara på frågan.
Drömmare och perfektionister
Tidsplan: 2022-2025
Om betydelsen av elevers engagemang för ojämlikheter i utbildning efter kön och invandrarbakgrund.
Om användandet av AI i rekryteringsprocesser
Tidsplan: 2020–2024
Att använda AI i rekrytering sägs kunna både effektivisera rekryteringsprocessen och minska förekomsten av diskriminering. Men stämmer detta? Det här projektet tittar närmare på det nya verktyget fungerar och upplevs i praktiken.
Inre motivation och yttre sanktion som drivkrafter för prosocialt beteende
Tidsplan: 2020-2025
Varför samarbetar vi med varandra och delar med oss med andra? Projektet studerar drivkrafter bakom samarbete, generositet och annat prosocialt beteende.
Moderna vikingar i öst
Tidsplan: 2021-2025
Vilken roll spelade svenska institutioner, experter och eliter i den ekonomiska och politiska utvecklingen i Ryssland under 90-talet, med korruption, skatteflykt och oligarkins framväxt som följd?
Förutsägelser av opinionsförändring i moralfrågor
Tidsplan: 2020-2024
Moralfrågor har på senare tid tenderat att bli viktigare för väljarna i många länder. Går det att förstå - och till och med förutsäga - hur den allmänna opinionen utvecklas i moralfrågor?
Sociala normer, implicit bias och diskriminering
Tidsplan: 2020-2024
Varför är etnisk segregation och ojämlikhet så utbrett i Sverige trots att svenskar är ett av världens mest egalitära folk? I det här projektet undersöks implicita fördomar i förhållande till sociala normer.
Bra och rättvis fördelning av hälsorelaterade resurser
Tidsplan: 2018-2023
Dagens hälsoresurser är knappa och det är svårt att tillfredsställa hela befolkningens hälsobehov. Hur bör knappa hälsorelaterade resurser fördelas på populationsnivå?
Kan vi förändra ett diskriminerande beteende vi inte vet om att vi har?
Tidsplan: 2017-2022
Kan omedvetna diskriminerande attityder om etnicitet påverka socialtjänstens handläggare vid bedömning av försörjningsstöd och kan i så fall dessa attityder förändras varaktigt?
Att undersöka och övervinna de psykologiska hindren för klimatåtgärder
Tidsplan: 2019—2022
Ett tvärvetenskapligt och internationellt projekt med målet att utveckla sätt att bemöta klimatförändringen som akut och komplex utmaning.
Sociala nätverk och integration
Tidsplan: 2022–2024
Kan insatser för att matcha ihop utlandsfödda med etablerade svenskar hjälpa de förras sociala och ekonomiska situation? Detta projekt söker svaret på frågan.
Företag som politiska aktivister
Tidsplan: 2019-2023
Detta projekt undersöker företagens förändrade politiska roll i det 21: a århundradet genom att kombinera statsvetenskap, sociologi och företagsvetenskap.
Hur uppstår och förändras mänskliga normer?
Tidsplan: 2017-2024
Många samhällen präglas av normer som i det långa loppet är skadliga för befolkningen. Hur kan dessa normer förändras?
Där näringslivets nätverk föds
Tidsplan: 2018-2023
Projektet kommer att undersöka hur företags elitnätverk formas och utvecklas över tid genom att studera mäns och kvinnors nätverkande på en handelshögskola i Finland.
Samhällskontrakt och framtida generationer
Tidsplan: 2020-2024
Hur bör principer för rättvisa appliceras på ett ständigt föränderligt samhälle där nya typer av orättvisor uppstår och dynamiskt beslutsfattande påverkar möjliga framtida generationer?
Långsiktighet
Tidsplan: 2022-2024
Om alla beslut bör fattas med sikte på vilka konsekvenser de får på väldigt lång sikt, vad innebär det för moralfilosofi, beslutsteori, och de stora beslut som hela tiden fattas i vår värld?
Överskrida gränser i socialt arbete
Tidsplan: 2019-2022
Här undersöks policy och praktik riktad mot "särskilt utsatta" områden i Sverige. Syftet är att ge ökad kunskap om hur trygghet och tillit kan understödjas och uppkomsten av alternativa samhällsstrukturer motverkas.
Matematiska tal: relevansen av empiriska resultat för filosofi
Tidsplan: 2019-2023
Projekt för att undersöka relevansen av empiriska resultat för att besvara frågor inom matematikens filosofi.
Tipping Point
Tidsplan: 2019-2023
Visualisering av de komplexa interaktionerna mellan våra beslut idag och livsvillkor i framtiden.
Hur förändras normer i samhället?
Tidsplan: 2018-2025
Normer förändras hela tiden, i alla samhällen. Men vad är det som styr vilka normer som förändras och vilka som inte gör det?
International Panel on Social Progress
Tidsplan: 2014–
Många rika samhällen står idag inför en rad utmaningar, och utvecklingsländer tenderar att härma tidigare lösningar för att ta sig ur fattigdom och umbäranden istället för att finna nya modeller. Kan vi då hoppas på ett bättre samhälle i framtiden?
Migration och jämlik sexuell och reproduktiv hälsa
Tidsplan: 2019–2025
Vårdpersonal inom reproduktiv hälsa uppmuntras att både använda jämställdhetsperspektiv och ge kultursensitiv vård. Hur hanteras värdekonflikter i mötet med migranter?
Uppdrag: Konstnärlig chef
Tidsplan: 2020-2024
Hur kan ett hållbart ledar- och chefskap se ut i scenkonstbranschen? Det här projektet är fött ur en diskussion kring ledarskap och styrning inom scenkonsten som förts såväl i branschen som i offentlig debatt.
METAKLUBB
Tidsplan: 2022-2023
Vad händer på en nattklubb som bara finns i en virtuell verklighet? Det här projektet undersöker hur interaktion och intimitet kan fungera i en framtid där vi inte kan mötas i en fysisk verklighet.
Inkludering och exkludering på arbetsmarknaden
Tidsplan: 2020-2022
Här studeras huruvida diskriminering utifrån kön och etnicitet sker i samband med anställningsprocesser.
Text och stil
Tidsplan: 2021-2022
Text och stil är en satsning av Stiftelsen Natur & Kultur och Institutet för framtidsstudier, som erbjuder forskare gratis skrivcoachning med författaren Magnus Linton i syfte att inspirera till mer kreativt akademiskt skrivande.
Fungerar avskräckning för att stävja våldsam extremism?
Tidsplan: 2021-2022
Kan avskräckning användas som metod för att minska våldsbejakande extremism? Det här projektet vill utvärdera strategier inom rättsväsendet som syftar till att mota dessa brott i Sverige och Kanada.
Det demokratiska självförsvarets dilemman i europeisk public service
Tidsplan: 2021-2023
Detta projekt studerar hur public service-organisationer har svarat på den växande närvaron av populistiska och extremistiska partier.
Effekterna av Covid-19 på sociala normer och samarbete
Tidsplan: 2021-2022
Covid-19 har resulterat i restriktioner, skolstängningar och karantänbeslut men hur har det förändrat våra sociala mönster och normer i samhället?
World Values Survey
Tidsplan: Pågående
World Values Survey är ett globalt forskarnätverk som sedan 1980-talet genomfört stora intervjuundersökningar världen över för att studera människors värderingar.