Forskningsprojekt

För närvarande pågår följande forskningsprojekt inom forskningsprogramsperioden 2015-2020. Projekten är sorterade efter storlek.

Klimatetik och framtida generationer
Tidsplan: 2018–2023
Vad borde den nuvarande generationen göra åt klimatförändringarna när våra val inte bara påverkar hur framtida generationer kommer att leva utan också vilka och hur många människor som kommer att existera?
Transformativa partnerskap för hållbar utveckling
Tidsplan: 2020–2024
FN:s medlemsländer har deklarerat att hållbar utveckling ska uppnås i partnerskap med flera aktörer. Men kan dessa partnerskap verkligen bidra till förverkligandet av de globala målen?
Våldsbejakande hot och inre säkerhet
Tidsplan: 2020–2023
Både Sverige och Kanada har problem med våldsbejakande och våldsamma miljöer. Detta projekt har ambitionen att både finna svar på en rad frågor om dessa miljöer och att skapa ett nationellt forskarnätverk.
Den subjektiva integrationen
Tidsplan: 2020–2022
Hur underlättar man en effektiv integration? I det här projektet studerar vi hur information om ankomstlandet Sverige redan innan ankomsten kan påverka migranters normer och inträde i det svenska samhället.
Barns levnadsförhållanden i ett föränderligt samhälle
Tidsplan: 2013-2018
Hur påverkas barn av förändringar i inkomstutveckling, skolreformer, invandring eller familjemönster? I det här projektet är barns levnadsvillkor i fokus.
Underjordisk politik
Tidsplan: 2015–2019
Vad betyder det att allt fler av dem som har stort inflytande över den politiska dagordningen är personer som inte är förtroendevalda men tjänstemän? I projektet undersöks hur dessa s.k. ”policyprofessionella” ser på sitt arbete.
Våldsbejakande organisering och antisociala karriärer
Tidsplan: 2015-2020
Hur organiseras våldsbejakande miljöer? Hur rör sig människor mellan dessa, in och ut ur dem och hur ser deras kriminella karriärer ut?
Den värsta lögnen är den dokumentära
Tidsplan: 2018-2020
Detta projekt ämnar undersöka hur ett konstnärligt, subjektivt berättande kan utveckla dokumentärfilmen, samt försöka sprida kunskap till miljöer som normalt inte brukar ta del av konstnärlig forskning.
Att värdera framtida liv
Tidsplan: 2015–2018
Hur ska vi värdera framtida liv i våra beslut? Denna fråga har en direkt koppling till t.ex. prioriteringar inom sjukvård, befolkningskontroll, klimatförändring, utrotning av djurarter, och existentiell risk (djurs och människans överlevnad).
Ramverk för att predicera hur AI-teknik sprids
Tidsplan: 2020-2024
Utveckling av ett vetenskapligt ramverk för att kunna förutsäga spridningen av teknologi som bygger på artificiell intelligens (AI) i olika befolkningsgrupper.
Integration av unga i Sverige i ett flerdimensionellt perspektiv (SEMI)
Tidsplan: 2020–2023
Hur utvecklas integrationen bland unga med invandrarbakgrund? Detta projekt kommer att studera olika dimensioner av integration bland 14–22-åringar i Sverige.
Demokratins avgränsningsproblem
Tidsplan: 2016-2020
Vilka beslut bör fattas demokratiskt? Kärnfrågan som löper igenom alla dessa frågor är: Vem ska ha rätt att delta i vilka beslutsprocesser?
Makten över kunskapsunderlagen: Innehåll, tillkomst och konsekvenser
Tidsplan: 2018-2021
Detta projekt undersöker hur de rapporter och utredningar som beställs i syfte att komma tillrätta med de organisatoriska problemen i hälso- och sjukvården faktiskt används.
Mäns och kvinnors nätverkande
Tidsplan: 2018-2021
Få kvinnor når toppositioner inom näringslivet trots ökad jämställdhet och god representation bland civilekonomer. Projektet studerar könsskillnader i karriärfrämjande nätverk på Handelshögskolan i Stockholm.
YOUNGWORK
Tidsplan: 2017-2020
Hur formas unga vuxnas vägar på arbetsmarknaden av faktorer på individ-, familje- och skolnivå? Var finns problemen och kan förståelsen av dem användas för att hindra unga från att hamna i utanförskap?
Etnisk diskriminering på arbetsmarknaden
Tidsplan: 2017-2019
I vilka yrken ser vi oftare diskriminering av utländska arbetssökanden, och skiljer sig mönstret åt mellan könen? Vi kartlägger skillnader i diskriminering och söker kunskap om mekanismerna bakom den.
Bra och rättvis fördelning av hälsorelaterade resurser
Tidsplan: 2018-2021
Dagens hälsoresurser är knappa och det är svårt att tillfredsställa hela befolkningens hälsobehov. Hur bör knappa hälsorelaterade resurser fördelas på populationsnivå?
Kan vi förändra ett diskriminerande beteende vi inte vet om att vi har?
Tidsplan: 2017-2019
Kan omedvetna diskriminerande attityder om etnicitet påverka socialtjänstens handläggare vid bedömning av försörjningsstöd och kan i så fall dessa attityder förändras varaktigt?
Att undersöka och övervinna de psykologiska hindren för klimatåtgärder
Tidsplan: 2018-12—2021-12
Ett tvärvetenskapligt och internationellt projekt med målet att utveckla sätt att bemöta klimatförändringen som akut och komplex utmaning.
Företag som politiska aktivister
Tidsplan: 2019-09--2022-09
Detta projekt undersöker företagens förändrade politiska roll i det 21: a århundradet genom att kombinera statsvetenskap, sociologi och företagsvetenskap.
Konflikt, samarbete och jämlikhet
Tidsplan: 2017-2020
Våra sociala nätverk växer, våra samhällen tenderar att bli alltmer jämlika och vi blir allt mindre benägna att ta till våld. Hur hänger dessa tre långsiktiga och ihållande trender ihop?
Om demokratiseringsprocesser
Tidsplan: 2018-2020
Varför lyckas vissa demokratiseringsförsök och andra inte? Vi försöker identifiera vilka händelseförlopp som leder till full, stabil demokrati och vilka som slutar i bakslag.
Hur uppstår och förändras mänskliga normer?
Tidsplan: 2017-2021
Många samhällen präglas av normer som i det långa loppet är skadliga för befolkningen. Hur kan dessa normer förändras?
Där näringslivets nätverk föds
Tidsplan: 2018-2021
Projektet kommer att undersöka hur företags elitnätverk formas och utvecklas över tid genom att studera mäns och kvinnors nätverkande på en handelshögskola i Finland.
Överskrida gränser i socialt arbete
Tidsplan: 2019-04-01--2022-12-31
Här undersöks policy och praktik riktad mot "särskilt utsatta" områden i Sverige. Syftet är att ge ökad kunskap om hur trygghet och tillit kan understödjas och uppkomsten av alternativa samhällsstrukturer motverkas.
Matematiska tal: relevansen av empiriska resultat för filosofi
Tidsplan: 2019 - 2021
Projekt för att undersöka relevansen av empiriska resultat för att besvara frågor inom matematikens filosofi.
Tipping Point
Tidsplan: 2019-11-01 -- 2022-02-28
Visualisering av de komplexa interaktionerna mellan våra beslut idag och livsvillkor i framtiden.
Hur förändras normer i samhället?
Tidsplan: 2018-2022
Normer förändras hela tiden, i alla samhällen. Men vad är det som styr vilka normer som förändras och vilka som inte gör det?
Vad är beteendeekonomin och nudge-programmet?
Tidsplan: 2019-2020
Detta projekt utforskar vad beteendeekonomi och det s.k. nudge-programmet är, som ett sätt att få en bättre förståelse för modern ekonomisk vetenskap och vart den är på väg.
Befolkning och de globala målen
Tidsplan: 2019-03-01--2019-12-31
För att nå de globala målen måste flera hinder överkommas. Detta planeringsprojekt undersöker ett hinder som ofta försummas i debatten: befolkningstillväxten.
International Panel on Social Progress
Tidsplan: 2014–
Många rika samhällen står idag inför en rad utmaningar, och utvecklingsländer tenderar att härma tidigare lösningar för att ta sig ur fattigdom och umbäranden istället för att finna nya modeller. Kan vi då hoppas på ett bättre samhälle i framtiden?
Implementering av självkörande bilar
Tidsplan: 2019-2020
Projektet syftar till att ge en övergripande analys av de utmaningar och möjligheter som implementeringen av självkörande bilar kommer medföra, samt en mer detaljerad analys av något av dessa problem.
Värdekonflikters roll för jämlik sexuell och reproduktiv hälsa
Tidsplan: 2018–2020
Vårdpersonal inom reproduktiv hälsa uppmuntras att både använda jämställdhetsperspektiv och ge kultursensitiv vård. Hur hanteras värdekonflikter i mötet med migranter?
Förbättrad folkhälsa
Tidsplan: 2016-2019
Med hjälp av big data och AI kan barn och unga i riskzonen för ohälsa fångas upp för individuellt anpassade insatser. Projektet genomförs i Angered.
Skriven mening
Tidsplan: 2019-2020
Projektets syfte är att stimulera och diskutera kunskapsbaserad textproduktion med målsättningen att bidra till en långsiktig förbättring av svenska forskares skriftliga berättarkompetens riktad mot en bredare allmänhet och andra forskningsfält än det egna.
Fattigdomens konsekvenser
Tidsplan: 2013-2016 Fr.o.m. år 2016 flyttas projektet till Stockholms universitet
Hur påverkas barn, ungdomar och vuxna av fattigdom? Här studeras relationer, socialt deltagande, fysisk och mental hälsa, liksom barns utbildning och inkomster som vuxna.
World Values Survey
Tidsplan: Pågående
World Values Survey är ett globalt forskarnätverk som sedan 1980-talet genomfört stora intervjuundersökningar världen över för att studera människors värderingar.
Om användandet av AI i rekryteringsprocesser
Tidsplan: 2020–2023
Att använda AI i rekrytering sägs kunna både effektivisera rekryteringsprocessen och minska förekomsten av diskriminering. Men stämmer detta? Det här projektet tittar närmare på det nya verktyget fungerar och upplevs i praktiken.
Inre motivation och yttre sanktion som drivkrafter för prosocialt beteende
Tidsplan: 2020-2023
Varför samarbetar vi med varandra och delar med oss med andra? Projektet studerar drivkrafter bakom samarbete, generositet och annat prosocialt beteende.
Uppdrag: Konstnärlig chef
Tidsplan: 2020-2023
Hur kan ett hållbart ledar- och chefskap se ut i scenkonstbranschen? Det här projektet är fött ur en diskussion kring ledarskap och styrning inom scenkonsten som förts såväl i branschen som i offentlig debatt.