En förlorad generation? En studie om effekterna av covid-19-pandemins betydelse för handelsstudenter och deras karriärnätverk

Vad betydde pandemin för handelsstudenters möjligheter att bygga de sociala nätverk som visat sig vara så viktiga för karriärutfall?

Forskning har tidigare visat att sociala nätverk är viktiga för studenters studieresultat och karriärmöjligheter. Under covid-19-pandemin begränsades studenternas möjligheter att ta sig in i den sociala delen av det akademiska livet och det finns studier vars resultat pekar på att studenternas nätverk blev både mindre och glesare.

I detta projekt använder vi longitudinella kvantitativa och kvalitativa nätverksdata som samlats in för tre kohorter svenska och finländska ekonomstudenter på fyra olika högskolor. Detta kompletteras med en insamling av data från alumnienkäter och uppföljande intervjuer för att med utgångspunkt i teorier om sociala nätverk kunna besvara frågor om hur pandemin påverkar ekonomstudenters långsiktiga karriärmöjligheter och om den förstärker ojämlikheter i sociala resurser.

Vi ämnar ta oss an tre frågor:

  1. Om man jämför de sociala nätverk som studenter har som påbörjade sina studier innan pandemin, med  de nätverk studenter har som började sina studier under pandemin, skiljer de sig åt och i så fall hur?
  2. Finns det observerbara skillnader i karriärutfall mellan de studenter som påbörjade sina studier innan eller under pandemin, och i så fall vilka?
  3. Har pandemin påverkat olika kategorier av handelsstudenters nätverk olika, och i så fall hur?

 

Tidsplan

2022–2025

Projektledare

Anna Tyllström Fil. dr., företagsekonomi

Projektmedlemmar

Sofiya Voytiv Fil. dr. i sociologi

Övriga projektmedlemmar

Finansiär

Jan Wallanders och Tom Hedelius Stiftelse/Tore Browaldhs Stiftelse