Tidigare forskningsprogram

Här finner du Institutets verksamhet under föregående programperioder fr.o.m. år 2000. Kontakta oss för information om tidigare forskningsprogram.

Vilken framtid? Utmaningar och vägval i det 21:a århundradet var Gustaf Arrhenius, professor i praktisk filosofi, första forskningsprogram vid institutet. Det omfattade fem övergripande temaområden som alla hade en tydligt tvärvetenskaplig karaktär; Vårt ansvar gentemot framtida generationer, Demokrati för det 21.a århundradet, Nya teknologier och mänsklighetens framtid, Diskriminering, sexism och rasism, och Jämlikhet. Medan delar av programmet liksom tidigare använde sig av datamängder för empirisk analys präglades andra delar av filosofins arbetsmetoder.

Ladda ner forskningsprogrammet 2015–2020 Vilken framtid? Utmaningar och vägval i det 21:a århundradet 

Social förändring i det 21:a århundradet som startades upp av Peter Hedström, professor i sociologi, startades upp 2011 och hade fokus på social förändring ur ett framtidsperspektiv. Viktiga delar av programmet handlade om värderingsförändringar och värderingskonflikter, demografi och ekonomi, sociala segregeringsprocesser och framtidsstudiernas metod. Forskningen baserades på storskaliga databaser såsom svenska registerdata och data från World Values Survey och använder sig av simuleringsmetoder för att förutsäga framtida utvecklingstendenser. Från och med september 2014 bedrivs programmet istället vid Institutet för analytisk sociologi (IAS) vid Linköpings universitet.

Ladda ner forskningsprogram 2011–2014 Social förändring i det 21:a århundradet

Sverige i framtiden var rubriken på det forskningsprogram som startades upp under 2009 och leddes fram till november 2011 av professor Joakim Palme. De fyra prioriterade programprojekten var under perioden metaanalys av omvärldsanalys och metodutveckling för framtidsstudier, välfärdsstatens finansiering, integration och pluralism samt det sociala utanförskapets orsaker och konsekvenser.

Forskningsprogram 2009-2011 Sverige i framtiden

Programmet Framtidens samhälle var utformat av Joakim Palme.  Utgångspunkten för programmet var att fördjupa och samla våra kunskaper om vad som faktiskt sker med våra samhällsinstitutioner. Hur påverkar strukturförändringar och reformer människors välfärd? Hur påverkas resursfördelning och handlingsutrymmen?

Forskningsprogram 2005-2008 Framtidens samhälle

År 1999 tillsattes ekonomhistorikern Lena Sommestad som ny VD. Det forskningsprogram som hon utformade, Människan i framtiden, fokuserade på den demografiska förändringen mot ett samhälle med en allt äldre befolkning.

Frågan var hur förväntade förskjutningar mellan åldersgrupperna påverkade ekonomin och demokratin. Andra viktiga områden i detta program var kön, makt och medborgarskap i framtidens välfärdssamhälle samt lokalsamhällets utvecklingsmöjligheter i mötet med nya ekonomiska och politiska villkor.

Forskningsprogram 2000-2004 Människan i framtiden