Digital utveckling och utbildningsresultat i Afrika söder om Sahara: Ett recept för inkluderande utveckling eller fördjupade klyftor?

Projektets vill belysa under vilka omständigheter digital utveckling verkar för inkluderande utveckling och när det riskerar att bidra till fördjupade klyftor.

I Afrika söder om Sahara har spridningen av mobiltelefoni och mobilt internet skett mot bakgrund av en tidigare mycket begränsad kommunikationsinfrastruktur. Just därför anses de senaste årens snabba utveckling av digital informations- och kommunikationsteknik (IKT) ha haft betydande ekonomiska och sociala effekter för regionens befolkning, särskilt bland de fattigaste.

Det övergripande syftet med detta projekt är att undersöka hur spridningen av IKT i Afrika söder om Sahara påverkar utbildningsresultat och ojämlikhet i utbildningsresultat i regionen. Inom både akademin och i policykretsar har man noterat hur satsningar på utbildning inte lett till önskade resultat i form av verkligt lärande, och vissa ser den nya tekniken som en möjlighet att kringgå de bindande begränsningar som verkar finnas inom utbildningsväsendet i många låginkomstländer. Det finns alltså ingen anledning att förvänta sig att spridningen av IKT har samma inverkan på utbildningsresultaten för alla som får tillgång till denna teknik. 

Geospatial data över utbyggnaden av IKT över tid kommer att knytas samman med data över de fenomen vi ämnar studera. Den statistiska analysen kommer att underbyggas med insikter från intervjuer med nyckelaktörer i viktiga IKT-utvecklingsprojekt i regionen.

Projektets resultat kommer att belysa under vilka omständigheter digital utveckling verkar för inkluderande utveckling och när det riskerar att bidra till fördjupade klyftor.

IFFS är projektpartner i detta projekt och nedan listas de personers i projektet som är anställda på IFFS. Projektet drivs från Göteborgs universitet där projektledaren Pelle Ahlerup finns.

Tidsplan

2023–2024

Projektledare

Projektmedlemmar

Ann-Sofie Isaksson Docent i nationalekonomi

Finansiär

Vetenskapsrådet