Om Institutet

fasad 320

Organisation

Institutet för Framtidsstudier är en självständig forskningsstiftelse. Institutets styrelse har nio ledamöter som utses av Regeringen, styrelseordförande är Catharina Elmsäter-Svärd. Styrelsen utser en Verkställande Direktör som är chef och vetenskaplig ledare för verksamheten. Institutets medarbetare består av forskare, forskningsassistenter och ett mindre kansli, se förteckning över medarbetare.

Vårt uppdrag

Institutet för Framtidsstudier bedriver policyrelevant tvärvetenskaplig forskning kring viktiga framtidsfrågor och medverkar i det offentliga samtalet med sin seminarie- och publikationsverksamhet. Institutet har till uppgift att bedriva framtidsstudier, att  främja framtidsperspektiv i svensk forskning och att förvalta och utveckla teori och metod inom framtidsstudiernas område. Dessutom ska institutet stimulera till en öppen och bred diskussion om framtida hot och möjligheter i samhällsutvecklingen. Utöver forskningsverksamheten organiserar Institutet seminarier och workshops.

Finansiering

Institutet finansieras genom ett bidrag från statsbudgeten och via externa forskningsanslag. För detaljer se årsredovisningen. För mer information varifrån vi får våra forskningsanslag, se sidan Finansiering.

Forskningsprogram

Det är VD:s uppgift att skapa det forskningsprogram som sätter ramarna för forskningsverksamheten. Forskningsprogrammet under VD Gustaf Arrhenius ledning heter “Vilken framtid? Utmaningar och vägval i det 21:a århundradet” och pågår under åren 2015-2020.

Läs mer om institutets historia.

Till lättläst sida om institutet.