Om oss

Att navigera mot framtiden

Institutet för framtidsstudier är en fristående forskningsstiftelse för tvärvetenskaplig forskning om frågor som är av stor vikt för hur vi formar vårt framtida samhälle.

Varför vi finns till

Vår verksamhet har sin grund i 1960-talets insikter om att vi människor på många sätt påverkar inte bara våra egna liv utan även kommande generationer. Som en följd av en utredning ledd av Alva Myrdal startade regeringen 1973 Sekretariatet för framtidsstudier, vilket 1987 gjordes om till den självständiga forskningsstiftelsen Institutet för framtidsstudier.

Det som gör institutet speciellt är att all forskning som bedrivs här ska ha ett långsiktigt perspektiv och tydlig relevans för vår framtid. Ämnena som studeras byts regelbundet ut, vilket skapar en dynamisk forskningsmiljö. Här blandas och samarbetar forskare från en rad företrädesvis samhälls- och humanvetenskapliga discipliner, idag bland annat sociologi, filosofi, statsvetenskap, företagsekonomi och psykologi. Tvärvetenskapligheten utgör en spännande grogrund för nya frågeställningar och perspektiv.

Läs mer om vår historia
Läs mer om våra forskare

Vårt uppdrag: Forskning och kommunikation

Institutet har två uppdrag, det ena är att bedriva framtidsstudier, att främja framtidsperspektiv i svensk forskning och att förvalta och utveckla teori och metod inom framtidsstudiernas område. Vår forskning styrs av forskningsprogram och det nuvarande programmet omfattar bland annat forskning om klimatetik, om nya teknologier, om fördomar som styr vårt handlande, om vem som ska fatta vilka beslut, och om hur våra barn klarar sig. De forskare som finns hos oss bedriver huvudsakligen forskning inom detta program.

Vårt andra uppdrag är att stimulera en öppen och bred diskussion om framtida hot och möjligheter i samhällsutvecklingen. Det gör vi genom att organisera seminarier, ge ut publikationer och kommunicera forskning via nyhetsbrev, Facebook, Twitter och denna webbplats, men också genom att våra forskare deltar i debatter, besöker politiker, myndigheter och företag, och delar med sig av sina kunskaper i media.

Läs mer om vår forskning
Läs mer om våra forskare
Hitta seminarier och workshops i kalendariet
Se tidigare inspelade seminarier på IF Play
Få information och inbjudningar till våra seminarier via vårt nyhetsbrev

Organisation och finansiering

Verksamheten leds av en vd som anställs för att utforma och bedriva forskning inom ramen för ett forskningsprogram som varar fyra till sex år i taget. De forskare som finns hos oss är anställda för att bedriva forskning inom programmet, antingen på institutets medel, på egna forskningsmedel eller på medel som sökts i samarbete med Institutet. Vi delar alltså inte ut forskningsmedel till externa projekt. Eftersom programmens innehåll varierar kan också antalet forskare variera kraftigt över tid. Det nuvarande forskningsprogrammet heter Mänsklighetens vägval – demokrati, teknik, samhälle och framtida generationer och pågår 2021–2026. Drygt 90 personer arbetar för institutet. Cirka tio personer arbetar i kansliet, resterande personal utgörs av forskare och forskningsassistenter.

Vårt internationella samarbete ökar stadigt och forskargruppen blir alltmer internationellt sammansatt. Då klimatet är en viktig framtidsfråga har vi investerat i en videokonferensutrustning som möjliggör möten med deltagare från olika platser, för att minska vårt resande. Vi klimatkompenserar även genom att betala en avgift för vårt resande som går till klimatvänliga projekt.

Vår vd är både verksamhetschef och vetenskaplig ledare för verksamheten. Vd utses av styrelsen som i sin tur utses av Regeringen. Vår styrelse har nio ledamöter och nuvarande styrelseordförande är Åsa Romson, Jur.Dr., IVL Svenska Miljöinstitutet, före detta klimat- och miljöminister samt före detta vice statsminister. 

Institutet finansieras genom ett bidrag från statsbudgeten och via externa forskningsanslag. För detaljer se årsredovisningen.

Läs mer om forskningsprogrammet
Här hittar du alla anställda
Se eventuella utannonserade tjänster
Läs mer om finansiering
Läs vår senaste årsredovisning

Följ oss

Det talas mycket om viktiga framtidsfrågor idag och flera av dem studeras hos oss. Hur kommer AI att påverka hur vi lever? Hur väl integreras ungdomar som invandrat från andra länder? Hur kan vi ta hänsyn till framtida generationer i demokratiska beslut? Vilka vägar är rätt att välja i klimatfrågan?

Utöver de forskare som är involverade i forskning som bedrivs hos oss, rör sig ofta andra forskare i våra lokaler som bjuds in att berätta om sitt arbete. Ibland bidrar vi också till projekt utanför forskarvärlden med våra kunskaper. Om du är nyfiken på vad vi gör och vill få inbjudningar till våra aktiviteter, prenumerera på vårt nyhetsbrev eller följ oss på Facebook!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Till vår Facebook-kanal

Till lättläst sida om institutet.