Uppdrag

Förutom forskningsprojekt som är finansierade av forskningsanslag har vi även kortare uppdrag.

För närvarande pågår följande uppdrag:

Kartlägga forskning om insatser, åtgärder och metoder för att förebygga brottslighet kopplad till kriminella nätverk

Projektet ska identifiera effektiva insatser, åtgärder och metoder som förebygger brottslighet kopplad till kriminella nätverk oberoende av ålder, utförare eller intervention. De studier som tas med måste ha utförts med kontrollgrupp i syfte att säkerställa att kartläggningens slutsatser vilar på solid empirisk grund. Utifrån kartläggningen tas rekommendationer fram som kan främja forskningskommunikation, tillgången till forskningsresultat samt samverkan mellan forskning och praktik.

Uppdragsgivare: Vetenskapsrådet. Projektledare: Amir Rostami

Validering samt implementation av informationsdriven utveckling och uppföljning av svensk vård och omsorg i ett Nära Vård-perspektiv

Nya arbetsmodeller genom digitaliseringen av delar av vården i Borgholm, även kallad Borgholmsmodellen, har behandlat patienter sedan sommaren 2018. Att påvisa resultat är en utmaning, eftersom stora delar av resultaten är icke-händelser som uteblivna sjukhusinläggningar eller akutbesök. Projektet ska vetenskapligt utvärdera modellen och undersöka om den stora potentiella besparingen, vid sidan av välfärdsvinster, är att inte behöva bygga ut sjukvård och omsorg, linjärt med den ökande äldre befolkningen utan genom att arbeta preventivt och med god tillgänglighet göra att tillgängliga resurser räcker längre.

Uppdragsgivare: Borgholms kommun. Projektledare: Ina Caesar

Utvärdering av Sociala insatsgrupper (SIG) i Stockholms stad

Avsikten med SIG är att socialtjänsten tillsammans med den lokala polisen ska samordna befintliga samhällsresurser för att ge stöd till unga som riskerar att hamna i (eller redan är medlemmar i) kriminella nätverk. SIG-verksamheter förekommer på många håll i landet men vetenskapligt hållbar evidens på brottsförebyggande och socialiserande effekter saknas. Det övergripande målet med forskningsprojektet är att utöka kunskaperna om SIG och att en förhoppning är att de aktörer som arbetar i SIG ska kunna tillämpa dessa nya kunskaper för att kunna utveckla verksamheten ytterligare. 

Uppdragsgivare: Stockholms stad. Projektledare: Jerzy Sarnecki

Slutförvaring av kärnavfall

Ett forskningsuppdrag som syftar till att analysera vilka kostnader som kan tillkomma, efter att ett geologiskt slutförvar för använt kärnbränsle förslutits och ansvaret övergår till staten, föreslå hur finansiering för dessa kostnader ska utformas på ett långsiktigt hållbart sätt, och utreda de etiska och normativa frågorna relaterade till risk, hållbarhet och vårt ansvar för framtida generationer som ett slutförvar ställer oss inför.

Uppdragsgivare: Strålsäkerhetsmyndigheten. Projektledare: Karim Jebari

Att minska allmänhetens sårbarhet för felaktig information om forskning 

Det här uppdraget ingår i ett forskningsprojekt med samma namn. Det syftar till att ge stöd till och förbättra statliga aktörers förmåga att hantera otillbörlig informationspåverkan inom Nato och dess partnerländer. Läs mer här >

Uppdragsgivare: Myndigheten för psykologiskt försvar. Projektledare: Anna Hedin Ekström

Intervjustudie: dekaner, prefekter och centrumföreståndare

Uppdraget består i att utföra, transkribera och sammanställa intervjuer med dekaner, prefekter och centrumföreståndare, samt analysera resultatet och producera en rapport.

Uppdragsgivare: Riksbankens jubileumsfond. Projektledare: Corrie Hammar

Genomförda uppdrag

Intervjustudie om forskares syn på forskningsfinansiering inom sina respektive discipliner
Uppdragsgivare: Ragnar Söderbergs Stiftelse. Projektledare: Corrie Hammar

Utvärdering av FLEXIT
Uppdragsgivare: Riksbankens jubileumsfond. Projektledare: Corrie Hammar

Migrant WVS Dalarna
Uppdragsgivare: Region Dalarna. Projektledare: Bi Puranen

Migrant WVS Värmland
Se rapport >
Uppdragsgivare: Region Värmland. Projekledare: Bi Puranen

Utvecklingsstöd för framtidens sjukvård i Kalmar
Uppdragsgivare: Landstinget i Kalmar. Projektledare: Anders Ekholm

Migrant WVS
Se rapport >
Uppdragsgivare: Arbetsmarknadsdepartementet. Projektledare: Bi Puranen

Kunskapshöjande åtgärder mot afrofobi
Se rapport >
Uppdragsgivare: Diskrimineringsombudsmannen. Projektledare: Karim Jebari

Sammanslagning av mikrosimuleringsmodellen, SESIM:s två versioner
Uppdragsgivare: Folkhälsomyndigheten. Projektledare: Anders Ekholm

Förbättrad folkhälsa genom selekterade åtgärder på individ, nätverk eller stadsdelsnivå. Göteborgs kommun/Angered
Uppdragsgivare: Vinnova. Projektledare: Anders Ekholm

Den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism
Uppdragsgivare: Kulturdepartementet. Projektledare: Christofer Edling