Uppdrag

Förutom forskningsprojekt som är finansierade av forskningsanslag har vi även kortare uppdrag.

För närvarande pågår följande uppdrag:

Bättre folkhälsa genom skolframgång
Projekt i Angered, Göteborg, där man med hjälp av nya digitala verktyg försöker fånga upp elever med hög skolfrånvaro. Uppdrag från Angered.

Bort med flaskhalsar för bättre folkhälsa
Projekt i Kalmar läns landsting som kombinerar olika typer av data för att identifiera grupper som behöver särskild hjälp eller processer som behöver förbättras.

Sammanslagning av mikrosimuleringsmodellen SESIM:s två versioner
Uppdrag från Folkhälsomyndigheten.

Säkerställning av representativitet för utrikes födda i WVS-undersökningen
Uppdrag från Regeringskansliet

Nedan finns uppdrag som avslutats under nuvarande forskningsprogram.