Att hantera komplexa problem

Genom att undersöka Covid-19-pandemin- och klimatförändringarnas effekter på samspelet mellan vetenskap, policy och allmänhet, vill detta projekt lösa hur samhällsstyrningen bättre kan hantera svåra kriser i framtiden.

Covid-19-pandemin och klimatförändringarna orsakar enorma skador och utmanar samhällsstyrningen, särskilt när det gäller samspelet mellan vetenskap, policy och allmänhet. Vetenskaplig osäkerhet och kontroverser i samhället, i kombination med vikten av att ställa om både tekniska system och livsstilar, ger dessa båda problem med en ”elak” karaktär. Det betyder att konventionell policy sällan räcker, och tvärtom kan ge oönskade sidoeffekter. De båda problemet har studerats ingående var för sig men får studier har försökt dra lärdomar genom att jämföra styrsystem, med sikte på att förbättra dessa. Det här aktuella projektet tar sig an den utmaningen och fokuserar på de kritiska sambanden mellan vetenskap policy och allmänhet. Två frågor per problem står i fokus, dels skolstängningar och ansiktsmasker kopplade till pandemin, dels individuella transporter och skatter på klimatområdet. Projektet utgår ifrån teorier om samhällsstyrning och omfattar djupintervjuer, rundabordssamtal, fokusgrupper och en större enkätsstudie. Utöver flera vetenskapliga artiklar publiceras en populärt skriven rapport samt en serier artiklar i tidningar och på en blogg. En erfaren referensgrupp har skapats för att bidra i arbetet. Genom att lära från samspelet mellan vetenskap, policy och allmänhet i dessa elakartade problemet skapar projektet en ny förståelse för hur svåra kriser kan hanteras på ett bättre sätt i framtiden.

IFFS är projektpartner i detta projekt och nedan finns de personer listade som deltar från IFFS. Projektet är baserat på Uppsala universitet där projektledaren Mikael Karlsson och projektmedlemmen Daniel Lindvall finns.

Tidsplan

2023-2026

Projektledare

Projektmedlemmar

Kirsti Jylhä Fil.dr. i psykologi

Finansiär

Formas, Uppsala universitet