Saint Barthélemy 1878.

Den svarta stranden. Visuella arkiv mellan svenska och karibiska horisonter

Hur kan vi förstå svensk kolonialtid? Det här projektet använder sig av konstnärliga medel för att gestalta livet på den forna kolonin Sant-Barthélemy för att nå en bättre förståelse av tiden än de juridiska dokument som finns i arkiven.

En ny generation håller på att upptäcka Sveriges koloniala förflutna och vi befinner oss i ett nytt kunskapsläge. Det handlar dels om ett större, samtida intresse för frågor som den forna kolonin Saint-Barthélemy väcker, men också om att vi vet mer genom nyligen tillgängliggjorda arkiv från Sveriges kolonialtid. Men inblicken som arkivet ger oss är i stort sett begränsad till juridiska dokument och människorna är ofta reducerade till skissartade figurer som mejslats ut genom dåtidens administrativa och rasistiska tankesätt.

Samtidigt finns vittnesmål, skärvor och fragment i arkivets marginaler som låter oss utläsa ett socialt liv som motstår de reducerande kategoriseringar som arkivet för med sig. Det är därför viktigt att komplettera konventionell historisk forskning med ett konstnärlig forskning som möjliggör en annan typ av utforskande och gestaltande. Vi frågar oss var gränserna går för konstnärlig forskning när det gäller  gestaltning och kunskapsproduktion baserat på sådant historiskt arkivmaterial. Undergrävs vetenskaplighet,  empiri och vittnesmålets status eller kan sådan forskning bidra med viktiga komplement till traditionell  historieskrivning?

Målet för detta forskningsprojekt är att hitta nya konkreta metoder, samtidigt som en kritiskt metodologi kan spridas till andra forskare och konstnärer som arbetar med liknande arkivmaterial och processer.

 

Tidsplan

2024–2027

Projektledare

Salad Hilowle Konstnärlig forskare

Projektmedlemmar

Kari Andén-Papadopoulos Professor i medie- och kommunikationsvetenskap
Staffan Julén Kommunikationschef, konstnärlig forskare
Christian Rossipal Fil.dr, filmvetenskap

Finansiär

Vetenskapsrådet