Integration av unga i Sverige i ett flerdimensionellt perspektiv (SEMI)

Hur utvecklas integrationen bland unga med invandrarbakgrund? Detta projekt kommer att studera olika dimensioner av integration bland 14–22-åringar i Sverige.

Projektet belyser hur integrationens olika dimensioner utvecklas över tid bland ungdomar och unga vuxna i Sverige, huvudsakligen baserat på surveydatamaterialet CILS4EU-SE (www.cils4.eu). Vi studerar strukturell integration (t.ex. utbildning, jobb, ekonomi), kulturell integration (t.ex. religion, värderingar, attityder), social integration (interetniska relationer och nätverk), samt psykologisk anpassning (t.ex. psykosomatiska besvär, utagerande beteende), och vi följer drygt 5000 unga från 14 år till (ungefär) 22 år.

Vid fyra tillfällen, med start 2010, har vi samlat in information från de unga själva, och till dessa data har vi (med samtycke och etiskt tillstånd) matchat registeruppgifter om t.ex. utbildning, arbetsmarknadsutfall och inkomster. CILS4EU har ett överurval av unga med invandrarbakgrund och dess storlek och breda representation innebär att vi kan synliggöra den stora variationen i gruppen med invandrarbakgrund, i termer av egenskaper som t.ex. ursprungsland, tid i Sverige, kön, religion och socioekonomiska resurser, men också i form av erfarenheter och aspirationer.

De övergripande syftena med projektet är:

  1. Att studera integration av unga med olika ursprung i Sverige både i termer av skillnader över generationer (dvs i jämförelse med deras föräldrar) och i termer av förändring över ålder

  2. Att studera hur olika dimensioner av integration utvecklas och samspelar, t.ex. hur den strukturella integrationen samvarierar med den sociala

  3. Att studera sambandet mellan socioekonomiska skillnader, rumslig och skolsegregation samt integration

  4. Att kombinera teorier med våra data för att förstå källorna till variation i integrationsutfall mellan och inom olika ursprungsgrupper och destinationsländer.

Tidigare deltagare i projeket är Per Engzell och Chaïm la Roi.

Tidsplan

2020–2024

Projektledare

Jan O. Jonsson Professor i sociologi

Projektmedlemmar

Adam Altmejd Fil.dr. i nationalekonomi
Andreas Gustafsson MSc i demografi, BSc i biologi
Stephanie Plenty Docent i sociologi, fil. dr. i psykologi
Frida Rudolphi Fil. dr. i sociologi
Georg Treuter MSc, nationalekonomi

Övriga projektmedlemmar

Finansiär

Vetenskapsrådet