BRIDGEGAP

Ett tvärvetenskapligt projekt som studerar korruption med innovativa metoder och tekniker.

Projektet fokuserar på utvecklingen av så kallade data commons som möjliggör förståelse och övervakning av korruption baserat på objektiva data. Existerande exempel är Integrity Watch, Index for Public Integrity, T-Index och Russian Economic Footprint.

I BRIDGEGAP förenas tidigare medlemmar av konsortiet ANTICORRP med andra akademiska partners som har publicerat nya metoder för att mäta pengatvätt – antropologer och kriminologer som banat väg för korruptionsstudier i liberala demokratier. Projektet tar även hjälp av nya IT-grupper som kopplar samman data för att möjliggöra sökningar efter tillgångar hos personer som omfattas av sanktioner med hjälp av algoritmen "Follow the Money".

BRIDGEGAP ämnar fylla kunskapsluckor gällande både omfattningen och de mekanismer genom vilka korruption infiltrerar öppna samhällen. Projektet mäter korruption över landsgränser och tid med hjälp av sina innovativa modeller och kartor över sociala nätverk. Bristerna i digital transparens utvärderas för att möjliggöra presentationen av lösningar. Slutligen undersöks det offentligas ansvar och antikorruptionslagstiftning i EU:s medlemsstater och kandidatländer, för att identifiera otillräcklighet och belysa glappet mellan akademi och policy i korruptionsstudier.

Projektet kommer att utmynna i akademiska publikationer, interaktiva analyser och research commons – likt komparativa lagarkiv som EU compass, European Transparency Index och Follow the Money-sökmotorer över nyligen sammankopplade databaser. Alla data kommer att visas öppet online som en Data Hub och kommer att erbjuda slutanvändare samma undersöknings- och analysverktyg som projektforskarna har tillgång till, bjuda in till crowd-sourcing och erbjuda handledning online.

Tidsplan

2024-2027

Projektledare

Janine Wedel Professor i antropologi

Övriga projektmedlemmar

Finansiär

Europeiska forskningsrådet