Utbildningseffekter av våldsam religiös extremism

Hur påverkas tillgången till utbildning i områden där våldsbejakande islamistiska extremister etablerat sig? En studie av utvecklingen i Burkina Faso.

Till följd av den pågående konflikten i grannlandet Mali har våldsbejakande islamistiska extremister pressats över gränsen och etablerat sig i Burkina Faso. Detta har slagit extra hårt mot utbildningssektorn i landet, då beväpnade islamistiska grupper specifikt har angripit lärare och skolor, för att motverka "västerländsk utbildning", med omfattande skolstängningar som följd. Erfarenheter från tidigare kriser har visat att flickors skolgång kan vara speciellt utsatt.

Utbildning är centralt för ekonomisk utveckling. På individnivå bidrar utbildning till bland annat ökad produktivitet och bättre välmående. Bland flickor har utbildning kopplats till minskad risk för barnäktenskap och tidiga graviditeter. Fördelar på samhällelig nivå innefattar till exempel bättre hälsa bland barn och mer välfungerande institutioner. De effekter som de våldsbejakande islamistiska grupperna har på flickors och pojkars utbildning kommer alltså att ha omfattande betydelse för framtida ekonomisk och social utveckling.

Det här projektet avser att studera effekterna av våldsbejakande extremism på utbildning genom att studera:

  1. effekten av våldsbejakande extremism på utbudet av utbildning
  2. effekten av våldsbejakande extremism på pojkars och flickors skolgång
  3. effekten av skolstängningar på pojkars och flickors skolgång.

Projektet kommer att använda registerdata med detaljerad information om Burkina Fasos alla skolor och nationella prov, och paneldata från landets omfattande hushållsundersökning. Man kommer också att använda "conflict-event data" och data på lokal närvaro av våldsbejakande extremister för att skilja på effekterna av våldsbejakande extremisters närvaro och effekter av själva våldet.

IFFS är projektpartner i detta projekt och nedan finns de personer listade som deltar från IFFS. Projektet är baserat på Göteborgs universitet där projektledaren Annika Lindskog finns.

Tidsplan

2022–2024

Projektledare

Projektmedlemmar

Ann-Sofie Isaksson Docent i nationalekonomi

Finansiär

Vetenskapsrådet