Så löser vi klimatkrisen tillsammans

Det här projektet vill hjälpa ideologiska låsningar i det politiska klimatarbetet genom att föreslå åtgärder som går i linje med de olika ideologiernas värden.

En handbok med tvärpolitiska klimatåtgärder

Ideologiska oenigheter gör att det politiska klimatarbetet går trögare än vad som vore önskvärt. Dessa ideologiska oenigheter är till stor del etiska och relaterar till olika värden och mål. De åtgärder som föreslås i klimatets tjänst kopplas ofta direkt till den egna ideologins anammade värden, och försvårar sålunda acceptans över det politiska spektrumet.

Detta projekt syftar till att, på basis av befintlig klimatetisk forskning, sammanställa en portfölj av tvärpolitiska klimatåtgärder som tar bredare hänsyn till den mångfald av ideologier och värden som står på spel i den klimatpolitiska kontexten. Sammanställningen kommer att presenteras i en handbok. Målet är att utforma och kommunicera handboken på ett sätt som säkerställer största möjliga tillgänglighet.

Projektets målgrupp är de organisationer som på olika sätt arbetar för att främja klimatarbetet. Genom arrangemang av workshops, seminarier och digital spridning via sociala medier samt en webbplats, ämnar projektet bidra till att undanröja ideologiska stötestenar i klimatarbetet.

Tidsplan

2024–2027

Projektledare

Olle Torpman Docent i filosofi

Övriga projektmedlemmar

Finansiär

Formas