Forskning

Forskningsmiljön hos oss är samhällsvetenskaplig och tvärvetenskaplig. Idag kan du hitta forskare här från bland annat filosofi, psykologi, sociologi, statsvetenskap och företagsekonomi. Vår forskning organiseras i forskningsprogram som sätter ramen för vilka ämnen som ska vara i fokus under perioder om ungefär sex år. Verksamheten finansieras dels med statliga medel, dels med forskningsanslag som erhållits i konkurrens från forskningsråd och andra forskningsfinansiärer.

Läs om vårt nuvarande forskningsprogram
Läs om aktuella forskningsprojekt
Läs om aktuella uppdrag

Här kan du se inom vilka områden vi är verksamma idag och hitta forskningsprojekt, forskare och uppgifter om publikationer och annan dokumentation.

Brott, hot & människans existens
Kriminalitet, klimatförändringar, nya teknologier. Det finns många fenomen som kan hota vårt samhälle och själva vår existens. Vi har därför goda skäl att försöka förstå dem, hur de utvecklas över tid och hur vi kan bedöma riskerna.
Demografi, välfärd & relationer
Befolkningen förändring över tid har stor betydelse för utvecklingen av bland annat arbetsmarknad och hälsa. Vi studerar också hur våra relationer ser ut i nätverk och hur de kan användas för att förstå spridning av brott och ohälsa.
Demokratins gränser & framtid
Vem ska få rösta om vad? Var går gränserna för demokratin? Varför har vi inte demokrati i företag? Är demokratin alltid det bästa styrelseskicket?
Diskriminering, sexism & rasism
Vårt sätt att tänka styr vår benägenhet att agera fördomsfullt. Vi studerar hur vår kognition fungerar och vilka konsekvenser det får i form av diskriminering på olika områden.
Framtida generationer
Det vi gör eller inte gör idag, kan påverka människor som ännu inte är födda. Är det något vi bör bry oss om? Vill vi göra livet så bra som möjligt bara för oss, eller även för våra barn och barnbarn?
Jämlikhet
Vi studerar social och ekonomisk jämlikhet bland barn och unga, men också hur ekonomiska resurser kan fördelas jämlikt i ett samhälle med äldre befolkning och en arbetsmarknad i förändring.
Tekniken & människan
Den tekniska utveckligen går snabbt idag och kan påverka våra liv och vår hälsa på radikala sätt. Hur kan vi bäst använda den och vari ligger riskerna?
Värderingar, etik & moral
Våra värderingar och hur vi förhåller oss till varandra förändras hela tiden. Här tittar vi bland annat på klimaträttvisa, medicinetik och på hur värderingar utvecklas.