Forskning

Institutet för Framtidsstudier är ett institut för avancerad samhällsvetenskaplig forskning. Det uppdrag vi har är att bedriva forskning som kan användas för att stimulera en öppen och bred diskussion om framtida hot och möjligheter i samhällsutvecklingen. Vi gör inga prognoser eller trendanalyser utan försöker rikta ljuset på frågor som vi uppfattar har stor betydelse för framtiden. 

Institutets forskning struktureras runt ett forskningsprogram som vanligtvis bedrivs under en period av fyra till sex år. Forskningsprogrammet innehåller oftast flera projekt som fokuserar på mer specifika frågeställningar inom det generella forskningsprogrammet.

Institutets forskning finansieras dels med statliga medel, dels med forskningsanslag som erhållits från forskningsråd och andra forskningsfinansiärer.

Framtidsinriktat och tvärvetenskapligt

Utöver framtidsperspektivet har all forskning det gemensamt att det förenar forskare från flera olika discipliner. Just nu finns forskare hos oss som arbetar med teorier och metoder från bland annat sociologin, nationalekonomin, matematiken och filosofin.

Ta del av forskningsresultaten

Forskarna publicerar regelbundet sina resultat i ledande internationella tidskrifter och presenterar sitt arbete vid vetenskapliga konferenser och seminarier. Men de sprider ofta också sina resultat i mer populärvetenskaplig form, till exempel i böcker och bloggar, och på seminarier riktade till en bredare allmänhet. Se vidare under Publikationer och Kalendarium, eller kontakta oss om du är intresserad av att boka en föreläsning.

Forskningsområden

Få en uppfattning om vad vi gör genom att kolla in våra forskningsområden!

forskningsområden

World Values Survey

På Institutet finns också World Values Surveys sekretariat i form av generalsekreteraren Bi Puranen. World Values Survey är ett världsomspännande nätverk av forskare som sedan 1980-talet har intervjuat människor över hela världen om deras värderingar. Tack vare deras omfattande arbete finns mängder med data om hur människor i olika länder ställer sig till familj, arbete, religion och en mängd andra områden vilket gör det möjligt att också studera hur värderingar förändras i olika grupper över tid.
Läs mer här.