Foto Miguel Henriques på Unsplash

Hur policy skapar politik. Policy feedback i samtida demokratier

Varför upplever politiska aktörer att det blir allt svårare att utforma effektiv politik för att hantera akuta sociala problem? I det här projektet tittar man närmare på hur feedback på policys har förändrats över tid med hjälp av dataset från 30 länder.

Att politiska representanter skapar policys är välkänt, men att policys också skapar representanter genom det stöd bland väljare som policys genererar (eller inte) över tid – så kallad policy feedback – är ett etablerat men ofta förbisett resultat inom policyforskningen.

Projektet är utformat för att undersöka den övergripande tesen att många av de problem som dagens demokratier uppvisar kan härledas till långsamma förändringar i policy feedback-processer som gradvis har försvårat för politiska representanter att skapa stöd från breda väljargrupper, bygga koalitioner med andra politiska representanter, samt lösa samhällsproblem.

Projektet har tre empiriska grundpelare. Den första är ett unikt dataset som innehåller välfärds-, migrations-, och miljöpolicys i 30 länder över 45 år. Den andra pelaren är ett nytt dataset som innehåller sammanvägda opinionsmätningar (s.k. poll-of-polls) av det månatliga stödet för alla parlamentariska partier i samma länder och årtal som för policydatan. Denna data används för att uppskatta hur implementeringen av policies i det andra datasetet påverkar stödet för regerings- och oppositionspartier. Den tredje pelaren består av ett jämförande surveyexperiment som syftar till att förstå hur policy feedback fungerar på individnivå. Tillsammans ger denna data ger nya möjligheter att studera hur policys inom tre centrala problemområdet påverkar medborgarnas stöd för politiska representanter i ett jämförande och longitudinellt perspektiv.

Projektet kommer att ge ett viktigt bidrag till såväl den jämförande policyforskningen som till debatten om den samtida demokratins problem.

Tidsplan

2023–2026

Projektledare

Andreas Duit Professor i statsvetenskap

Finansiär

Vetenskapsrådet