Oren altruism som redskap för främjandet av miljövänligt beteende

Kan man locka människor att agera mer miljövänligt genom att trigga viljan att till exempel framstå som en "god människa" inför andra?

För att främja en mer hållbar livsstil är det angeläget att öka förståelsen kring vad som ligger bakommiljövänlighet bland individer och hushåll. I det här projektet studeras en sådan drivkraft, så kallad ”oren altruism”.

Hypotesen är att människor bidrar till miljöskydd och andra kollektiva nyttigheter, inte främst för att de bryr sig om nyttigheterna som sådana, utan för själva handlingens skull. Exempelvis kanske de vill känna att de ”gör gott” eller ses som prosociala av andra. Enligt teorin om oren altruism riskerar ekonomiska incitament, informationskampanjer och andra traditionella miljöstyrmedel som inte ger folk möjlighet att visa upp sin egenmiljövänlighet att ge dåligt resultat. Mera verksamt vore att direkt appellera till ”orena” motiv såsom människors strävan att uppskattas av andra.

Projektet är den första systematiska utredningen av oren altruism inom miljöområdet. Vi genomför tillsammans med Halmstads kommun en storskalig, randomiserad kontrollerad fältstudie som testar huruvida orena motiv kan nyttjas för att minska hushållsavfallet. Vi belönar avfallssnåla hushåll genom att synliggöra deras beteende för grannarna. Orena altruister som gärna visar upp sitt källsorteringsarbete bör då svara med att kraftigt minska sitt avfall. Vår andra studie skattar graden av oren altruism bland flera tusensvenskar. Vi länkar dessa mått till avfallsdata på hushållsnivå och kan då undersöka vilken roll orena beslutsmotiv spelar för verkligt miljöbeteende.

IFFS är projektpartner i detta projekt där Göteborgs universitet är medelsförvaltare.

Tidsplan

2023–2025

Projektledare

Pol Campos Mercade

Finansiär

Formas & Göteborgs universitet