Konservativ klimaträttvisa för en hållbar omställning

De som motsätter sig klimatåtgärder tenderar att ha konservativa värderingar. Genom att förstå konservatismens etiska grund vill projektet hitta sätt att främja en nödvändig klimatomställning.

Den naturvetenskapliga forskarkåren står enad om att klimatförändringen är ett faktum och att mänskliga aktiviteter utgör dess främsta orsak. Samhällen världen över har därför påbörjat omställningen till en fossilfri framtid. Den sker dock inte konfliktfritt, och det råder oenigheter om vem som ska göra vad i omställningsarbetet. En av anledningarna till detta är att både politiker och beslutsfattare, liksom folk i allmänhet, tenderar att anamma olika ideologier och därmed olika etiska utgångspunkter. Det råder nämligen en oenighet om vilka principer för korrekt handlande som är riktiga – principer som antas bestämma vilken riktning den fortsatta samhällsutvecklingen i allmänhet bör ta, samt vilken riktning klimatarbetet i synnerhet bör ta.

Gemensamt för många av dem som tenderar att motsätta sig föreslagna klimatåtgärder är att de har sin hemvist i den konservativa ideologin. De anammar sålunda konservativa principer – principer som premierar stabilitet, mänsklig frihet, nationell suveränitet, kultur och tradition, samt andra värden som antas vara hotade av de drastiska och inte sällan överstatliga klimatåtgärder som föreslås från mer liberalt håll. Detta forskningsprojekt ämnar undersöka sambandet mellan konservatismen och en rättvis och effektiv klimatomställning. Det ämnar närmare bestämt undersöka vilka rekommendationer som impliceras av den konservativa ideologin i klimatfrågan, i syfte att främja en demokratisk och hållbar klimatomställning. Mer specifikt ämnar projektet åstadkomma detta genom att besvara följande forskningsfrågor:

  • Vilka principer och värderingar utgör konservatismens etiska grund?
  • Vilka klimatpolitiska rekommendationer kan ges stöd utifrån dessa principer?
  • Hur uppfattas dessa etiska principer och rekommenderade klimatåtgärder över det ideologiska spektret, inklusive bland konservativa anhängare?
  • Hur fungerar konservatism som ideologi och identitet i motståndet mot klimatpolitik?

Med hjälp av metoder från filosofin, statsvetenskapen och psykologin syftar projektet till att utreda huruvida konservatismens etiska principer verkligen utesluter klimatåtgärder, såsom många företrädare och kritiker vill göra gällande. Vidare kommer projektet fastställa hur, och i vilken mån, konservativa principer kan stödja en effektiv och rättvis omställning till en fossilfri framtid. Projektet har därmed som praktisk ambition att bidra till att undanröja ogrundade ideologiska stötestenar i det fortsatta arbetet för en hållbar klimatomställning.

 

Tidsplan

2024–2028

Projektledare

Olle Torpman Docent i filosofi

Projektmedlemmar

Göran Duus-Otterström Professor i statsvetenskap
Kirsti Jylhä - tjänstledig Fil.dr. i psykologi

Övriga projektmedlemmar

Finansiär

Formas