Etniska stereotyper över tid - en jämförelse i Norden

Hur förändras stereotyper av invandrar- och minoritetsgrupper över tid i Finland och Sverige? Här används komparativ textanalys för att förstå hur dessa skapas och utvecklas.

Etnisk kategorisering och stereotypisering är kontextuella och formbara fenomen. Genom historien finns många exempel på kategorisering av etniska grupper som vuxit i betydelse, för att sedan konkurreras ut i och med att samhällsförändringar lett till en ökad relevans för andra uppdelningar mellan ingrupp och utgrupp. Innehållet i stereotyper och etniska strukturer upprätthålls strategiskt över olika samhällssfärer av dominerande grupper. Samtidigt utmanas och förhandlas de av underordnade minoriteter. Dessa symboliska strider äger rum i den offentliga diskursen mellan institutioner, politiska aktörer och (med varierande strategisk avsikt) av vanliga människor i vardagliga sociala interaktioner. Tillsammans formar dessa symboliska strider samhällets etniska hierarkier, stelheten i etniska gränser och innehållet i stereotyper som tillskrivs etniska grupper. I korthet formar de den kollektiva uppfattningen om ”Vi” och ”Dem”.

Detta ambitiösa forskningsprojekt använder storskalig textanalys över en tidsperiod av 65 år i två nordiska länder, Finland och Sverige, för att förbättra vår förståelse för hur nya grupper placeras i en etablerad social hierarki i destinationssamhället och hur specifika minoritetsgrupper stereotypiseras. Studien är en komparativ innehållsanalys av en väldigt stor mängd data: en fullständig uppsättning utgåvor av stora dagstidningar sedan 1955. Projektet kommer också att ge preliminära förklaringar till varför denna utveckling av stereotyper sker, och försöka göra förutsägningar gällande vad vi kan förvänta oss om interetniska relationer i dessa två länder framöver.

Projektet finansieras inom ramen för forskningsprogrammet "Future Challenges in the Nordics – People, Culture and Society", som fokuserar på 2000-talets stora samhälleliga utmaningar och hur de förstås och handhas i de nordiska länderna. Läs mer på futurenordics.org

Tidsplan

2022-2025

Projektledare

Moa Bursell Docent i sociologi och forskningsledare vid Institutet för framtidsstudier

Projektmedlemmar

Magnus Bygren Professor i sociologi
Rojan Karakaya Master i statistik
Paolo Velásquez Fil.dr. i sociologi

Övriga projektmedlemmar

Finansiär

Svenska Litteratursällskapet i Finland