Sociala normer för samarbete under kollektiv risk

Hur kan vi på individuell nivå motiveras att samarbeta för att minska riskerna för en kollektiv förlust? 

Mänskligheten har en fundamental påverkan på klimat och ekosystem och befinner sig nu på gränsen till flera irreversibla planetära omslag som kan få katastrofala konsekvenser för ännu fler av jordens arter. En  hantering av de växande existentiella hoten kräver kollektiva beteendeförändringar, inom vilka varje enskild individs agerande gör skillnad, vilket innebär att ett kollektivt dilemma måste lösas: individers ansträngningar bör inte handla om personliga fördelar utan om att undvika en gemensam förlust.

Människor vill i allmänhet inte göra nödvändiga beteendeuppoffringar och litar därför på andras investeringar och åtgärder. Hur, lyder därför detta projekts avgörande fråga, kan människor på individuell nivå motiveras att samarbeta för att minska riskerna för en kollektiv förlust? 

Det här projektet utgår från att sociala normer spelar roll i samhällsutveckling, utifrån grundlogiken att normer motiverar människor till agerande som är individuellt kostsamt men socialt värdefullt. Tidigare studier har analyserat sociala normer i en given tid, vilket inte fångat normernas dynamiska dimensioner och starka återkopplingseffekter i fråga om den för klimatet helt centrala frågan om risk och beteende. Detta kunskapsglapp börjar bli kritiskt eftersom hanteringen av kollektiva riskproblem kräver långsiktiga – inte tillfälliga – samarbeten.

Det första av projektets två mål är att utveckla en sammanhållen och empiriskt validerad teori om normbildningsdynamik som förklarar hur normer föds, sprids och förändras i kollektiva risksituationer men som också identifierar villkor för att de ska leda till förändring. Det andra målet är att undersöka och förstå på vilka sätt normer kan stärkas för att bli mer effektiva i lösningar av sociala handlingsdilemman.

Undersökningen kommer att använda en ny tvärvetenskaplig ansats som integrerar aktuella teoretiska resultat inom socialpsykologi, sociologi och antropologi med både experimentella och prövade databehandlingsmetoder.

Tidsplan

2024–2027

Projektledare

Giulia Andrighetto Fil.dr. i filosofi

Projektmedlemmar

Nanda Wijermans Docent i data- och systemvetenskap

Övriga projektmedlemmar

Finansiär

Vetenskapsrådet