Bortom reduktionism: Kontingent grundande och kropp-medvetandeproblemet

I det här projektet undergrävs de två traditionella sätt på vilka man har betraktat kropp-medvetandeproblemet och föreslår en ny teori.

Detta projekt behandlar den fundamentala frågan för kropp-medvetandeproblemet: Vad är medvetandets natur och hur ska den relateras till den fysiska världen?

Det finns två huvuduppfattningar som traditionellt har försvarats: fysikalism, enligt vilken materia är mer fundamental än medvetande, och dualism, enligt vilken materia och medvetande är lika fundamentala. Försvararna av dessa uppfattningar har huvudsakligen debatterat huruvida materia och medvetande är i princip separerbara. Dualister hävdar att de är separerbara, för förbindelsen mellan dem är metafysiskt kontingent; fysikalister menar däremot att de är icke-separerbara, för förbindelsen dem emellan är metafysiskt nödvändig.

I detta projekt undergräver vi det traditionella sättet att angripa kropp-medvetandeproblemet och omformar debatten. Å ena sidan så visar vi att dualisterna har rätt i att kopplingen mellan materia och medvetande är kontingent. Å andra sidan visar vi att denna insikt kan inkorporeras i ramverk som fortfarande är robust fysikalistiskt. Vi uppnår detta genom att artikulera och försvara en kontingent grundande fysikalism. Enligt denna nya teori så är medvetandets existens och natur metafysiskt beroende av materia, men de metafysiska lagarna som reglerar kopplingen mellan medvetande och materia är kontingenta. Vi visar också att kropp-medvetandedebatten inte ska fokusera på separerbarheten mellan medvetande och materia utan måste undersöka materiens natur och hur medvetandet uppstår ur den.

Tidsplan

2023–2026

Projektledare

Anandi Hattiangadi Professor i filosofi

Övriga projektmedlemmar

Finansiär

Vetenskapsrådet