Institutets finansiering

Institutet finansieras huvudsakligen genom ett bidrag från statsbudgeten och via externa forskningsanslag. Institutet gör också viss forskning på uppdrag av olika myndigheter.

För uppgifter om vad anslagen går till, se vidare under Forskningsprojekt.
Nedan aktuella bidragsgivare.

Asyl-, migrations- och integrationsfonden - AMIF

AMIF är en EU-fond som ska bidra till att säkerställa en långsiktigt hållbar migrationspolitik som värnar asylrätten och som inom ramen för den reglerade invandringen underlättare rörlighet.
Länk till AMIF på Migrationsverket

Formas

Formas är ett statligt forskningsråd för hållbar utveckling som finansierar forskning och innovation inom miljö, areella näringar och samhällsbyggande.
Länk till Formas

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd - FORTE

Forte är ett statligt forskningsråd under Socialdepartementet som finansierar forskning för människors hälsa, arbetsliv och välfärd. 
Länk till Forte

Kungliga vetenskapsakademien - KVA

KVA är en oberoende organisation som har i uppgift att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället.
Länk till KVA

Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse

Stiftelsen stödjer forskning främst inom klinisk medicin, juridik och samhällsvetenskap.
Länk till Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap - MSB

MSB är en statlig myndighet med uppgift att utveckla samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser.
Länk till MSB

Riksbankens jubileumsfond

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond har till ändamål att främja samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning med anknytning till Sverige.
Länk till Riksbankens jubileumsfond

Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond

Stiftelsen stödjer forskningsprojekt av hög vetenskaplig potential framförallt inom samhällsvetenskap och humaniora samt projekt inom lärande och informationsteknik och projekt för barn och ungdomsverksamhet.
Länk till Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond

Vetenskapsrådet - VR

VR är en statlig myndighet som har i uppdrag från regeringen att stödja och främja svensk grundforskning inom hela det vetenskapliga fältet.
Länk till Vetenskapsrådet

Vinnova

Vinnova stödjer behovsmotiverad forskning och utveckling inom teknik, arbetsliv och transporter samt verkar för att ny kunskap omsätts så effektivt som möjligt.
Länk till Vinnova

Uppdragsfinansiärer

Utöver ovanstående aktörer får Institutet för framtidsstudier finansiering för forskning som sker på uppdrag. För mer information om aktuella uppdrag, se här.