Institutets finansiering

Institutet finansieras huvudsakligen genom ett bidrag från statsbudgeten och via externa forskningsanslag beviljade i konkurrens. Institutet gör också viss forskning på uppdrag av olika myndigheter.

För uppgifter om vad anslagen går till, se vidare under Forskningsprojekt.
Nedan aktuella bidragsgivare.

Fafo

Fafo är en oberoende samhällsvetenskaplig forskningsstiftelse som utvecklar kunskap om förutsättningarna för deltagande i arbetsliv, organisationsliv, samhälle och politik, om sambanden mellan politik och levnadsvillkor samt om demokrati, utveckling och värdeskapande.
Länk till Fafo

Formas

Formas är ett statligt forskningsråd för hållbar utveckling som finansierar forskning och innovation inom miljö, areella näringar och samhällsbyggande.
Länk till Formas

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd - FORTE

Forte är ett statligt forskningsråd under Socialdepartementet som finansierar forskning för människors hälsa, arbetsliv och välfärd. 
Länk till Forte

Global Challenges Foundation

Global Challenges Foundation är en stiftelse som arbetar med att öka kunskapen om de största hoten mot mänskligheten och för att påskynda tillkomsten av ett globalt styre starkt nog att hantera dessa.
Länk till Global Challenges Foundation


Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse samt Tore Browaldhs stiftelse

Dessa stiftelser har till ändamål att stödja samhällsvetenskaplig forskning inom främst företagsekonomi, nationalekonomi och ekonomisk historia.
Länk till Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse samt Tore Browaldhs stiftelse

Johan och Jakob Söderbergs stiftelse

Johan och Jakob Söderbergs stiftelse har till syfte att lämna bidrag för främjande av undervisning, utbildning och vetenskaplig forskning huvudsakligen inom områdena medicin, ekonomi, naturvetenskap, juridik och kultur.
Länk till Johan och Jakob Söderbergs stiftelse

Longview Philantropy

Longview Philanthropy skapar och genomför skräddarsydda, forskningsdrivande givarstrategier för stora donatorer.
Länk till Longview

Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse

Stiftelsen stödjer forskning främst inom klinisk medicin, juridik och samhällsvetenskap.
Länk till Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap - MSB

MSB är en statlig myndighet med uppgift att utveckla samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser.
Länk till MSB

National Philantropic Trust

National Philantropic Trust är en välgörenhetsorganisation som stöttar donatorer, stiftelser och finansiella institutioner att realisera filantropiska ambitioner.
National Philantropic Trust

Natur & Kultur

Natur & Kultur ger stöd till verksamheter och organisationer som verkar i Sverige för bildning och demokrati, samt till forskningskommunikation och forskning inom områden som psykologi, pedagogik, litteratur och humaniora.
Länk till Natur & Kultur

Riksbankens jubileumsfond

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond har till ändamål att främja samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning med anknytning till Sverige.
Länk till Riksbankens jubileumsfond

Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond

Stiftelsen stödjer forskningsprojekt av hög vetenskaplig potential framförallt inom samhällsvetenskap och humaniora samt projekt inom lärande och informationsteknik och projekt för barn och ungdomsverksamhet.
Länk till Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond

Svenska Litteratursällskapet

Svenska litteratursällskapet i Finland är ett vetenskapligt samfund för finlandssvensk litteratur, kultur och forskning.
Länk till Svenska Litteratursällskapet

Vetenskapsrådet - VR

VR är en statlig myndighet som har i uppdrag från regeringen att stödja och främja svensk grundforskning inom hela det vetenskapliga fältet.
Länk till Vetenskapsrådet

Vinnova

Vinnova stödjer behovsmotiverad forskning och utveckling inom teknik, arbetsliv och transporter samt verkar för att ny kunskap omsätts så effektivt som möjligt.
Länk till Vinnova

Uppdragsfinansiärer

Utöver ovanstående aktörer får Institutet för framtidsstudier finansiering för forskning som sker på uppdrag. För mer information om aktuella uppdrag, se här.

Finansiering från IFFS

I de fall IFFS betalar ut bidragsmedel utgår ingen ersättning för indirekta kostnader.