Hushållsfördelade nationalräkenskaper: Nya perspektiv på inkomst- och förmögenhetsfördelningen i Sverige, 1930-2020

Detta projekt undersöker nya perspektiv på den ekonomiska ojämlikheten i Sverige. 

Ungefär en tredjedel av alla inkomster i nationalräkenskaperna rapporteras inte i skattedeklarationer och ingår därmed inte heller i den officiella fördelningsstatistiken. Projektets syfte är att överbrygga klyftan mellan mikroregister och makroräkenskaper genom att konstruera och analysera hushållsfördelade nationalräkenskaper för Sverige.

I projektets första del, som bygger vidare på ett tidigare projekt, konstrueras en ny databas genom att noggrant matcha variabler i administrativa register med motsvarande variabler i nationalräkenskaperna. Metoden bygger på en växande litteratur om hushållsfördelade nationalräkenskaper.

Den andra delen av projektet analyserar den nya databasen med fokus på fördelningstrender, rörlighetsmönster och skattereformers effekter. Projektet gör tre huvudsakliga bidrag. Det första är beräkningen av hushållsfördelade nationalräkenskaper utifrån individuella registerdata. Vi harmoniserar de delvis ofullständiga svenska registeruppgifterna, presenterar en ny serie för svensk förmögenhetsojämlikhet och utvidgar inkomstojämlikhetsserier tillbaka till 1930. Projektets andra bidrag är att analysera inkomst- och förmögenhetsrörlighet i hushållsfördelade nationalräkenskaper, både inom människors livstid och mellan generationer. Det tredje bidraget är att mäta effekterna av skattereformer som inte tidigare har studerats.

Tidsplan

2023-2025

Projektledare

Olle Hammar Fil. dr. i nationalekonomi

Finansiär

Forte, Johan och Jakob Söderbergs stiftelse