Miljö och mobilisering. Orsaker till och konsekvenser av miljöprotester i ett globalt perspektiv

Antalet miljöprotester i världen ökar. Åstadkommer de någon förändring? Med stora dataset söker detta projekt svar på frågan.

När och varför leder accelererande miljöförändringar till protester och social mobilisering? Och vilka effekter har miljöprotester på policyförändringar och den allmänna opinionen?

Globala miljöproblem såsom klimatförändringar och biodiversitetsförluster påverkar i allt högre grad individer och lokala samhällen, och fallstudier tyder på att social mobilisering i form av miljöprotester och  massdemonstrationer ökar i hela världen. Syftet med det här projektet är att analysera storskaliga mönster av social mobilisering kring allt mer omtvistade miljöproblem.

Projektet använder maskininlärningstekniker för att bygga ett nytt globalt dataset av georefererade miljöprotesthändelser för perioden 1990–2025. Tillsammans med globala dataset om klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald, analyseras dessa data med hjälp av spatiala regressionsmodeller och agentbaserad modellering för att utforska effekterna av globala miljöförändringar på sannolikheten för social mobilisering och protester, om och hur protester påverkar den allmänna opinionen, och leder till måluppfyllelse och policyförändring.

Resultaten kommer att vara relevanta för forskning och praktik som arbetar för rättvis omställning till hållbara samhällen.

Tidsplan

2023–2028

Projektledare

Andreas Duit Professor i statsvetenskap

Övriga projektmedlemmar

Finansiär

Formas