Klimatkrisen och politiskt passiva medborgare i Sverige och USA: nya hypoteser utvecklas och testas.

Många oroas över klimatförändringar och den otillräckliga klimatpolitiken. Varför använder inte de flesta vuxna sina demokratiska möjligheter för att göra påverkan i frågan?

Inspirerat av statsvetenskaplig och socialpsykologisk forskning utvecklas här en innovativ modell, klimatpassitivitetsmodellen (C PM), i avsikt att ge ett fullödigt svar. C PM uppmärksammar särskilt resurs- och motivationsfaktorer (”kan inte” och ”vill inte”), samt sociala normer (”bör inte”). Med vår unika, generella C PM modell kan vi undersöka komplexa och mångfacetterade orsaker till att klimatoro inte omsätts i politiskt handlande. En rad hypoteser utvecklas och testas inom ramen för denna modell.

Vår internationella, tvärvetenskapliga forskargrupp kommer att studera invånare främst i Sverige men också i USA. Fallen ger tillgång till en bredd av möjliga förklaringsfaktorer, då länderna skiljer sig åt i viktiga aspekter som till exempel fossilberoende och utbredning av klimatförnekelse. Inspirerat bland annat av socialpsykologisk forskning, använder projektet sig av innovativ survey-data. Sammantaget kommer projektet att föra forskningen märkbart framåt, inte bara teoretiskt och metodologiskt utan även empiriskt då mycket är okänt om klimataktivitetens hinder. Ökat medborgerligt klimatengagemang framstår som alltmer nödvändigt för att politiker ska fatta de beslut som krävs. Resultaten av den här studien är av största betydelse, då de belyser klimatdeltagandets hinder.

IFFS är projektpartner i detta projekt och nedan finns de personer listade som deltar från IFFS. Projektet är baserat på Uppsala universitet där projektledaren Per Adman och projektmedlemmarna Johan Wejryd och Nazita Lajevardi finns. Nedan länkas de projektmedlemmar från IFFS som är del av projektet.

Tidsplan

2023-2026

Projektledare

Projektmedlemmar

Kirsti Jylhä Fil.dr. i psykologi

Finansiär

Formas, Uppsala universitet