IneQint - Ojämlikhet och integration

I det här projektet ligger fokus på integration och geografisk segregering, och hur dessa påverkar andra generationens invandrare i Sverige. i termer av strukturell, social och kulturell integration, samt livskvalitet.

Socioekonomisk ojämlikhet har blivit alltmer sammanvävd med invandringsstatus i många västeuropeiska samhällen. En viktig fråga är om och hur socioekonomiska nackdelar bland invandrarföräldrar hindrar integrationen av deras barn. Det här projektet fokuserar på ojämlikhet och rumslig segregation, och hur de påverkar invandrarbarnens välbefinnande samt strukturella, sociala och kulturella integration. Vi frågar oss hur integration i olika dimensioner uppstår, genom att studera skolors interna mekanismer, inklusive betygssättning, gruppindelning baserat på förmåga och sociala relationer bland klasskamrater.

Dessa frågor är komplexa och kräver enastående och aktuella data, och det är något som detta projekt kommer att åstadkomma - att samla in sådana data. En longitudinell undersökning bland 5000 elever i 100 representativa svenska grundskolor kommer att genomföras, kopplade till data från föräldrar från register och digitala källor. Projektet erbjuder också utmärkta möjligheter att bedöma förändringar i ojämlikhet och integration under de senaste 15 åren genom jämförelser med befintliga data.

Sverige utgör ett särskilt intressant fall i Europa på grund av dess höga invandring (särskilt från Mellanöstern och Afrikas horn), ökande inkomstojämlikhet, växande etnisk och socioekonomisk skolsegregation samt snabbt minskande folkliga stöd för invandring. Data kommer att möjliggöra studier av förändringar i interetniska sociala relationer, attityder, värderingar, religiositet och subjektivt välbefinnande över tid - allt inom ramen för de strukturella möjligheter som ojämlikhet och segregation ger.

I projektet kommer det också samlas in information (från lärare, rektorer och register) om skolans organisation, resurser och klimat, vilket ger en omfattande bild av skolmiljön. På så sätt är det mer än en undersökning som genomförs i skolor; det är en undersökning av skolorna, de elever som befolkar dem och de resurser och miljöer de är en del av.

Tidsplan

Prel. 2024–2028

Projektledare

Jan O. Jonsson Professor i sociologi

Projektmedlemmar

Carina Mood Professor i sociologi och forskningsledare vid Institutet för framtidsstudieer

Övriga projektmedlemmar

Finansiär

EU Horizon ERC