Etik för koordination

Fenomen som klimatförändringarna visar att vi behöver en ny etik som kan hantera frågor om vilka plikter vi har gentemot varandra på såväl individuell som kollektiv nivå samtidigt.

Som de hetsiga diskussioner om ‘flygskam’ och ‘köttskam’ som dykt upp på senare år visar, så finns det ingen klar och övertygande moralisk föreställning om vem som har plikt att göra vad när det gäller klimatförändringarna.

Det viktigaste skälet för denna moraliska förvirring är att det saknas en övertygande etik för hur man ska handskas med problem rörande kollektiv skada. Sådana problem uppstår när många människors handlingar tillsammans orsakar allvarlig skada men varje individuell handling bidrar ytterst lite. Våra utsläppshandlingar som tillsammans orsakar klimatförändringar är ett klart men mycket komplext exempel på detta problem. Hittills har individuella och kollektiva plikter setts som ömsesidigt uteslutande.

Målet med detta projekt är att formulera en ny koordinationsetik som tar båda dessa plikter i beaktande och anger hur de ska relateras till varandra. Detta kommer att ha stor praktisk betydelse eftersom det inte bara hjälper oss att bekämpa klimatförändringarna på ett konsistent och effektivt sätt; det hjälper oss även att tackla andra typer av kollektiva skadeproblem.

Projektet fullföljs genom att utsätta tre teoretiska frågor för filosofisk granskning och ekonomisk analys:

  1. Hur kan en koordinationsetik bäst rättfärdigas teoretiskt?
  2. När det gäller klimatförändringar, vilka plikter har individer att handla självständigt?
  3. När det gäller klimatförändringar, vilka plikter har individer och stater att koordinera sina handlingar med andras?

Mer information publiceras löpande på projektets webbplats >

Tidsplan

2023–2026

Projektledare

Krister Bykvist Professor i praktisk filosofi.

Projektmedlemmar

Vuko Andric Fil. dr. i filosofi
Tim Campbell Fil. dr. i filosofi
Säde Hormio Fil.dr. i filosofi
Karsten Klint Jensen Fil.dr. i filosofi
Olle Torpman Docent i filosofi

Övriga projektmedlemmar

Finansiär

Riksbankens Jubileumsfond