Photo by Richard Bell on Unsplash

Hållbar folkmängd - möjlig levnadsstandard

Hur stor kan befolkningen på jorden vara och samtidigt vara hållbar i relation till de resurser som finns och en given nivå av välbefinnande? Och hur kan vi åstadkomma en stabil eller minskande befolkningsmängd?

En stor befolkningsmängd kan påverka klimatförändringarna på flera sätt, både positivt och negativt. Samtidigt påverkar klimatförändringarna hur många som kan leva hållbart på jorden. I det här projektet undersöks två stora forskningsfrågor om befolkningsmängd och klimatförändringar.

Den första frågan handlar om hur många människor som kan leva på jorden på ett hållbart sätt, givet de resurser som finns och en viss nivå av välbefinnande. Våra beräkningar visar att en ökning av jordens nuvarande befolkningsmängd skulle innebära en minskning av välbefinnande på flera plan. Med hjälp av såväl tidigare forskning som nya miljöekonomiska modeller kommer vi att beräkna en hållbar befolkningsmängd. Vi kommer även att förbättra vår förståelse av hur förändringar i befolkningsmängd hänger ihop med såväl ekonomisk och teknologisk utveckling, som ekologisk hållbarhet.

Förutsatt att det finns ett globalt behov av att sträva mot en stabil eller minskande befolkningsmängd handlar projektets andra fråga om hur detta kan uppnås på ett etiskt acceptabelt sätt. Andelen av jordens befolkning som bor i låginkomstförhållanden minskar snabbt. Detta innebär att ett fokus på låginkomstländer är otillräckligt för att besvara frågan. Projektet utforskar nationalekonomiska och demografiska perspektiv på hur regeringar kan påverka barnafödande i medelinkomst- och höginkomstländer, där mer än 90 % av jordens befolkning bor. Eftersom demokratier behöver allmänhetens stöd för åtgärder som rör befolkningsmängd, studerar vi också attityder till befolkningsökning och hur föreställningar kring miljön påverkar beslut om barnafödande.

Projektet förenar teorier och forskare inom demografi, populationsetik, sociologi, nationalekonomi, teknologi och miljövetenskap.

Tidsplan

2021-2023

Projektledare

Gustaf Arrhenius VD och Professor i praktisk filosofi

Projektmedlemmar

Frida Bender Docent i meteorologi
Emma Engström Tekn. dr. miljöteknik
Malcolm Fairbrother Professor i sociologi
Karim Jebari Fil. dr. i filosofi.
Kirsti Jylhä Fil.dr. i psykologi
Martin Kolk Docent i demografi
Magnus Linton Författare och journalist
Joe Roussos Fil. dr. i filosofi
Dean Spears Assistant Professor, Economics
Olle Torpman Fil. dr. i filosofi
Stéphane Zuber Forskningsprofessor

Övriga projektmedlemmar

Finansiär

Global Challenges Foundation