Kirsti Jylhä

Photo: Cato Lein

Jag disputerade vid Uppsala universitet 2016. I min avhandling, Ideological roots of climate change denial: Resistance to change, acceptance of inequality, or both?, studerade jag psykologin bakom klimatförändringsförnekelse. Mitt fokus var mer specifikt att utforska vilka de ideologiska variabler är som hjälper till att förklara variansen i individers benägenhet att tro bland annat att mänskliga aktiviteter orsakar förändringar i klimatsystemet och att dessa förändringar kan ha negativa konsekvenser.

Min forskning syftar generellt till att studera de psykologiska och sociala grunderna bakom sociopolitiska åsikter och ideologiska världsbilder, samt hur dessa åsikter och världsbilder i sin tur påverkar individers attityder och beteenden i olika sammanhang.

Mitt nuvarande projekt syftar till att undersöka och övervinna de psykologiska hindren för klimatåtgärder. Jag har även utforskat faktorer som förklarar förändringar i väljarbeteende under senaste decenniet, samt hur coronakrisen upplevs i Sverige och Finland och hur krisen påverkar våra inställningar och värderingar.

Tre nyligen publicerade arbeten

Publikationer

Projekt