Joe Roussos

Telefon: 079-332 71 15

Jag har en postdok-tjänst vid Institutet för framtidsstudier där jag arbetar inom projektet: Klimatetik och framtida generationer. Jag disputerade vid London School of Economics 2020, med avhandlingen Policymaking under scientific uncertainty.

Min forskning handlar om vilka beslut man tar och vad man tror när man har väldigt osäker evidens. I min forskning ingår beslutsteori, formell epistemologi, och vetenskapsteori. Jag arbetar mest med fall inom klimatvetenskapen, där jag undersöker hur policyskapare bör hantera vetenskapliga ovisshet.

I min avhandling undersöker jag hur policyskapare bör förhålla sig till oenighet bland experterna i en panel. Min tes är att inga av de huvudsakliga verktygen i formell epistemologi (t.e.x "supra-Bayesianism" och "opinion pooling") är lämpliga för detta ändamål. Istället argumenterar jag för ett tillvägagångssätt från beslutsteorin som använder sig av oprecisa sannolikheter (imprecise probabilities). Jag tillämpar detta ramverk på ett fall om försäkringar mot skador efter orkaner på USAs östkust. Slutligen reflekterar jag över den metodiska relationen mellan formell epistemologi och den vetenskapliga metoden, där jag även argumenterar att epistemologer använder sig av samma modeller.

Publikationer

Projekt