Migrant WVS

World Values Survey genomförs var femte år på nationell nivå av fristående forskare i hundratalet länder sedan 1981. En begränsning i mätningarna är att migranter har varit underrepresenterade i de nationella undersökningarna. 2018 genomfördes den första studien i Sverige där man råder bot på detta. Migrant World Values Survey (mWVS) omfattar samma frågor som huvudundersökningen men är kompletterad med frågor som ämnar fånga hur värderingar och sociala normer förändras när man flyttar från en region till en annan. 

6 516 intervjupersoner

6 516 personer ingår i undersökningen som utfördes under hösten 2018 i ett urval om 54 kommuner. Genom tre olika urval nåddes såväl nyanlända i alla åldrar, ungdomar och migranter som har bott i Sverige en längre tid. WVS-frågorna översattes till de i Sverige vanligaste migrantspråken arabiska, dari, somali, tigrinja och turkiska. Undersökningen kompletterades med 44 djupintervjuer för att få bättre förståelse för migranters värderingar.

Klicka här för en karta där de kommuner som deltar finns utmarkerade

Värderingar som mått på integration

Syftet med mWVS är att undersöka subjektiva indikatorer för integration. Detta görs huvudsakligen med hjälp av fem frågor som handlar om huruvida man känner sig hemma i Sverige, hur stor samhörighet man känner med Sverige jämfört med ursprungslandet, känslan av stolthet över att vara svensk, hur man anser att det har blivit sedan flytten till Sverige jämfört med förväntningarna, och möjligheten att bestämma över sina liv.

Ta del av några av resultaten från mWVS Sverige här.

I artikeln Migrant Hygge. Feeling at home in a cold climate av Pippa Norris och Bi Puranen presenteras resultat ur mWVS som har att göra med frågor om hur hemma migranterna känner sig i sitt nya land Sverige.

Läs Migrant Hygge. Feeling at home in a cold climate här.

Migranter i kulturkartan

Genom att använda den så kallade kulturkartan och kombinera den med resultaten från mWVS kan man se hur värderingarna bland migranter från olika länder skiljer sig från värderingarna i Sverige, men även hur de skiljer sig från värderingarna som råder i de länder de kommer ifrån. 

Kulturkartan kompletterad med data från mwvs

Klicka här för att se en större version av bilden (jpg)

Här kan du se vilka frågor som ingår i de index som bygger kulturkartan

Med migranternas röst - I, II & III

En första rapport med resultat från undersökningen mWVS publicerades 2019, Med migranternas röst. Den subjektiva integrationen, finns att ladda ner eller beställa här. 

En andra rapport där fokus ligger på migranter i Värmland publicerades 2021, Med migranternas röst II. Hur blir man värmlänning?

En tredje rapport där fokus ligger på migranter i Sörmland publicerades 2023, Med migranternas röst III. Hur förändras värderingar?

The MENA Report on Values and Social Norms

Ladda ner rapporten The MENA Report on Values and Social Norms - evidence from World Values Survey

Migrant World Values Survey kunde genomföras tack vare stöd från Regeringskansliet, Arbetsmarknadsdepartementet. Den nationella undersökningen har kompletterats med undersökningar i Skåne och Värmland tack vare ytterligare finansiering från respektive region. Projektledare för undersökningen är Bi Puranen, generalsekreterare för World Values Survey