World Values Survey

World Values ​​Survey (WVS) är ett världsomspännande nätverk av forskare som studerar värderingar och deras inverkan på det sociala och politiska livet. Nätverket samlar framför allt in uppgifter om människors värderingar via omfattande enkäter bland representativa urval av nära 90 procent av jordens befolkning.

Till Den subjektiva integrationen >
Till Migrant World Values Survey >

Till mWVS undersökning >

Världsomspännande forskningsprojekt

World Values Survey driver ett pågående samhällsvetenskapligt forskningsprojekt med syfte att utforska sociokulturella, moraliska, religiösa och politiska värderingar inom olika kulturer världen över. WVS har utfört representativa nationella undersökningar i 97 länder som omfattar nästan 90 procent av världens befolkning. Undersökningen görs i form av enkätintervjuer, ansikte mot ansikte, i såväl mycket fattiga, som mycket rika länder, i auktoritära system och liberala demokratier, och de täcker alla viktiga kulturområden.

Resultat och användning av undersökningarna

Enkätstudierna genomförs löpande med några års mellanrum i så kallade 'vågor', och antalet länder ökas på med tiden. Den första vågen genomfördes under perioden 1981–1984, den sjunde vågen kommer att avslutas under 2019.

WVS frågeformulär består av cirka 250 frågor vilket resulterar i mellan 400 och 800 mätbara variabler. Data från alla vågor finns i en öppen databas vilken används av forskare, men även som underlag i rapporter och analyser som görs av offentliga myndigheter, organisationer och företag. En annan viktig målgrupp är ungdomar på gymnasie- och universitetsnivå. Fler är en miljon människor laddar årligen ner data från webbplatsen där man i ett webbaserat verktyg också kan göra enklare analyser utan att ladda ner data.

Använd analysverktyget på worldvaluessurvey.org

Organisation och finansiering

WVS är en ideell förening som styrs av en styrelse. I denna styrelse sitter bland annat generalsekreteraren Bi Puranen, som också är forskare vid Institutet för Framtidsstudier. Organisationen leds av Christian Haerpfer (president), professor i statsvetenskap. Ett brett sammansatt internationellt Scientific Advisory Board fungerar vägledande i forskningsetiska frågor. Forskarnätverket är organiserat i nationella team som vart och ett söker finansiering via framför allt forskningsfinansiärer av olika slag.

Kulturkartan

WVS har under åren kunnat visa att människors värderingar har stor betydelse för ekonomisk utveckling, utvecklandet av demokratiska institutioner, jämställdhet och i vilken utsträckning ett samhälle styrs effektivt. Detta har bland annat visats med hjälp av den så kallade kulturkartan, ett resultat av forskarna Ronald Ingleharts och Christian Welzels arbete. De menar att man kan förklara kulturella skillnader i världen genom att använda sig av två skalor som bygger på ett urval av de frågor som ställs i enkäten.

Kulturkartan 2015Den ena skalan (x-axeln i diagrammet) mäter synen på livet i en rangordning från ren överlevnad till livskvalitet, tillit och självförverkligande. Ju högre värde på skalan, desto viktigare är individens frihet. Den andra skalan (y-axeln i diagrammet) mäter traditionella värderingar där religiösa föreställningar och respekt för auktoriteter har låga värden, och sekulära, rationella, hamnar högre upp på skalan.

Ladda ner frågorna som kulturkartan är baserad på (pdf)
Läs mer om kulturkartan på worldvaluessurvey.org under rubriken Findings & Insights i vänstermenyn

Resultat från de senaste fyra vågorna

Här kan du ladda ner bilder som visar hur olika länder placerar sig i kartan från de senaste fyra vågorna. Observera att kartorna är manuellt ritade och därför ungefärliga.

Ladda ner Kulturkartan WVS7 2021 på svenska (pdf)
Ladda ner Kulturkartan WVS7 2023 på engelska (pdf)
Ladda ner Kulturkartan 2015, WVS6
(jpg) Obs! Alla länder finns inte med då de saknar svar på en av frågorna som ingår i skalorna)
Ladda ner Kulturkartan 2008, WVS5
 (jpg)
Ladda ner Kulturkartan 1996, WVS4 (jpg)

Värderingarna rör sig över tid, vilket man kan se i den här animeringen som bygger på de första tre vågorna.

Länkar och kontakt

På World Values Surveys webbplats hittar du mer information om nätverket, data för analyser och löpande uppdateringar om den pågående vågen undersökningar, worldvaluessurvey.org

På Institutet för Framtidsstudier pågår forskning om normer där man ofta använder World Values Survey-data som underlag. Läs mer om värderingar under forskningsområdet Värderingar, etik och moral.

Bi Puranen är World Values Surveys kontaktperson i Sverige. Hennes kontaktuppgifter hittar du här.

Migrant World Values Survey

Undersökning om anställda och migranters värderingar. Två rapporter har kommit ut inom mWVS:
Med migranternas röst. Den subjektiva integrationen (2019)
Med migranternas röst: Hur blir man värmlänning (2021)
Med migranternas röst: Hur förändras värderingar? (2023)

Ladda ner instruktioner till undersökningen

Ladda ner en kort introduktion till undersökningen

Klicka här för att komma till undersökningen