World Values Survey (WVS)

World Values Survey (WVS) är ett globalt forskarnätverk som från 2012 har sitt sekretariat på Institutet för Framtidsstudier. WVS har sedan 1981 intervjuat hundratusentals människor i närmare hundra länder om deras värderingar. Tack vare de data WVS har samlat in och gjort allmänt tillgängliga, är det möjligt att studera geografiska och tidsmässiga skillnader i synen på en rad fenomen som har betydelse för våra samhällens framtida utveckling. Bland de saker som studerats finns demokratiutveckling, människors uppfattning om mänskliga rättigheter, synen på åldrande, ungas plats i samhället, korruption och förtroende visavi samhällets organ. Flera av forskarna på Institutet för Framtidsstudier använder sig av data från WVS i sina forskningsprojekt.

Mer är en miljon människor laddar årligen ner WVS data. De används dels för forskning, dels som underlag i rapporter och analyser som görs av offentliga myndigheter, organisationer och företag i de berörda länderna. En annan viktig målgrupp är ungdomar på gymnasie- och universitetsnivå. Stor möda har lagts ner på att göra den webbaserade databasen enkel och användbar. WVS data är publika och kan nås via www.worldvaluessurvey.org. Vill du ha direktkontakt med WVS så skriv till wvs@iffs.se

Besök gärna WVS hemsida; där finns ett stort antal intressanta publikationer.
En broschyr som sammanfattar WVS arbete kan laddas ned som pdf-fil.

En ideell förening

WVS är en ideell förening som styrs av en styrelse. I denna styrelse sitter bland annat generalsekreteraren Bi Puranen, som också är forskare vid Institutet för Framtidsstudier. Organisationen leds av professor i statsvetenskap Christian Haerpfer (president). Ett brett sammansatt internationellt Scientific Advisory Board fungerar vägledande i forskaretiska frågor. WVS dataarkiv är beläget i Madrid. En utförligare beskrivning av WVS organisation återfinns i WVSAs konstitution.


Totalt 100 länder har deltagit i World Values Survey över åren, markerade i rött. Många länder har deltagit i flera av de sex omgångar som studien har gjorts, vilket gör det möjligt att se förändringar över tid i de olika områdena. Klicka för större bild.

Kulturkartan

Kulturkartan är ett av de mest kända resultaten av World Values Survey. Den är baserad på ett urval frågor ur studien och visar hur olika länder i världen placerar sig utifrån medborgarnas värderingar.

Länderna placeras ut efter sina värden på två axlar. Den undre axeln, x-axeln, mäter synen på livet i en rangordning från ren överlevnad till livskvalitet, tillit och självförverkligande. Ju längre högerut ett land placerar sig, desto viktigare är individens frihet. Den vänstra axeln, y-axeln, mäter traditionella värderingar där religiösa föreställningar och respekt för auktoriteter hamnar långt ned och sekulära, rationella, hamnar högre upp på skalan.

Den senaste kartan publicerades 2015 och är baserad på den sjätte omgången mätningar genomförda av WVS mellan hösten 2010 och våren 2014. 61 länder deltog i mätningen där 1200–1500 personer i varje land svarade på frågor om hur man t.ex. ser på familj, arbete, religion, politik, samhälle, vetenskap, trygghet, säkerhet, våld, framtiden.

Culture-Map_WVS6_491

Kulturkartan 2015, WVS6. Klicka för större bild.
Ange referens: World Values Survey. Ronald Inglehart “Cultural evolution” (2015).

 

Kulturkartor från 1996 och 2008.

Kulturkartorna från 1996, WVS4 och 2008, WVS5.

Ladda ner Kulturkartan 1996, WVS4
Ladda ner Kulturkartan 2008, WVS5

Kartbilden är förvånansvärt konstant över tid: de nordiska länderna hamnar i det så kallade högerkrysset, med låg religiositet och en hög andel av befolkningen som har så kallade emancipativa värderingar (ung. frihetliga värden), ett mönster som avviker ganska kraftigt från andra länder.

Ladda ner frågorna som kulturkartan är baserad på (pdf)
Ladda ner alla länders värden i kartan från 2015 (xls) OBS! För några av länderna som deltog i studien saknas svar på en av frågorna, de är därför inte med i kartan.

Frågor och data finns på World Values Surveys webbplats samt hos European Values Study.

Mer information och filmade presentationer om kulturkartan hittar du här.

Animering av utvecklingen i kulturkartan

Här kan du se en animering som försöker visa värdeförskjutningen i de länder som har deltagit i World Values Survey under åren.