Erica Falkenström

Telefon: 070-594 60 07
Photo: Cato Lein

Jag är forskare på Institutet för framtidsstudier och associerad forskare vid Centrum för forsknings och bioetik (CRB) vid Uppsala universitet. Det forskningsområde som jag framförallt bidrar till är organisationsetik på hälso- och sjukvårdens område. Mer specifikt rör min forskning etisk kompetens, kunskapsbildning och maktförhållanden när det gäller ledning och styrning av hälso- och sjukvården och dess organisation.

Jag disputerade på Stockholms universitet 2012. Min avhandling handlade om intressekonflikter och etisk kompetens hos verksamhetschefer inom svensk hälso- och sjukvård. Därefter ledde jag ett forskningsprojekt som handlade om etisk kompetens och ansvarstagande på regional nivå, där vi intresserade oss för hur tre nyckelgrupper av aktörer – politiker, opolitiska chefstjänstemän och vårdgivarnas högsta chefer – samarbetade över organisatoriska gränser och integrerade etik och etisk analys i sitt arbete med budget, reformer och vårdavtal.

På Institutet för framtidsstudier leder jag forskningsprojektet Makten över kunskapsunderlagen: tillkomst, innehåll och konsekvenser finansierat av FORTE:s specialutlysning om välfärdens kvalitet, organisation och processer. Här intresserar vi oss för kunskapsinnehållet i och makten över de rapporter som beställs, tas fram och ligger till grund för beslutsfattande om hälso- och sjukvårdens ledning, styrning och organisation. Projektmedarbetare är Anna T. Höglund, docent i etik vid Uppsala universitet och Stefan Svallfors, professor i sociologi, Institutet för framtidsstudier.

Tre nyligen publicerade arbeten

Publikationer

Projekt