Erica Falkenström

Telefon: 070-594 60 07

Jag är forskare på Institutet för framtidsstudier. Det forskningsområde som jag framförallt bidrar till är organisationsetik på hälso- och sjukvårdens område. Mer specifikt rör min forskning etisk kompetens, kunskapsbildning och maktförhållanden när det gäller ledning och styrning av hälso- och sjukvården och dess organisation.

Jag disputerade på Stockholms universitet 2012. Min avhandling handlade om intressekonflikter och etisk kompetens hos verksamhetschefer inom svensk hälso- och sjukvård. Därefter ledde jag ett forskningsprojekt som handlade om etisk kompetens och ansvarstagande på regional nivå, där vi intresserade oss för hur tre nyckelgrupper av aktörer – politiker, opolitiska chefstjänstemän och vårdgivarnas högsta chefer – samarbetade över organisatoriska gränser och integrerade etik och etisk analys i sitt arbete med budget, reformer och vårdavtal.

På Institutet för framtidsstudier leder jag forskningsprojektet Makten över kunskapsunderlagen: tillkomst, innehåll och konsekvenser finansierat av FORTEs specialutlysning om välfärdens kvalitet, organisation och processer. Här intresserar vi oss för kunskapsinnehållet i och makten över de rapporter som beställs, tas fram och ligger till grund för beslutsfattande om hälso- och sjukvårdens ledning, styrning och organisation. Projektmedarbetare är Anna T. Höglund, docent i etik vid Uppsala universitet och Stefan Svallfors, professor i sociologi, Institutet för framtidsstudier.

Tre nyligen publicerade arbeten

Publikationer

Projekt