Foto: Sergey Yarkochin/Mostphotos.com

Genomfört: Makten över kunskapsunderlagen. Innehåll, tillkomst och konsekvenser

Detta projekt undersöker hur de rapporter och utredningar som beställs i syfte att komma tillrätta med de organisatoriska problemen i hälso- och sjukvården faktiskt används.

Trots förändringar av styrsystem, styrformer och styrmedel har hälso- och sjukvården svårt att komma till rätta med allvarliga organisatoriska problem, t.ex. brist på vårdplatser, brister i arbetsmiljö och bemanning samt att ge vård på lika villkor.

I syfte att förbättra styrningspraktiken beställer såväl staten som regioner och landsting kunskapsunderlag i form av rapporter och utredningar, vilka kan leda fram till och ligga till grund för politiska och administrativa beslut och ge dem legitimitet. Syftet med projektet är att kartlägga och analysera beställda kunskapsunderlag på nationell och regional nivå som rör ledning, styrning och organisering av hälso- och sjukvården. Syftet är också att undersöka på vilka grunder dessa kunskapsunderlag har kommit till, hur de använts och vilka konsekvenser de fått.

Vi följer kunskapsunderlagens väg från initiativ via beställning och framtagande, till användning och konsekvenser. Forskningsfrågorna belyses med hjälp av beskrivande kartläggning, dokumentanalys och semi-strukturerade intervjuer. På detta sätt avser vi att skapa kunskap om den makt som utövas över kunskapsbildningen/kunskapsunderlagen och det lärande som sker i fråga om ledning, styrning och organisering. Projektet syftar inte bara till att analysera nuvarande praktiker utan också skapa en modell för mer adekvat kunskapsinhämtande på området. Projektet ger ett omedelbart vetenskapligt bidrag till det forskningsfält som rör ledning och styrning av offentliga organisationer, i synnerhet hälso- och sjukvården. Kunskapsbidrag ges även till det breda organisationspedagogiska forskningsfältet, i form av empirisk kunskap om lärandets faktiska kunskapsinnehåll och makten över styrningspraktikens egen kunskapsbildning och beslutsprocesser.

Tidsplan

2018-2023

Projektledare

Erica Falkenström Fil. dr. i pedagogik

Projektmedlemmar

Stefan Svallfors Professor i sociologi

Övriga projektmedlemmar

Finansiär

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte)