Hur ska vi veta om vi får det bättre? Remissvar på betänkande om mått på livskvalitet

Trots att kunskap om hur befolkningen har det är nödvändig för vår förståelse av samhället, och för att politiker och myndigheter ska kunna fatta beslut med goda underlag, finns i dagsläget ingen samordnad och standardiserad rapportering om livskvalitet. Så inleds Institutets remissvar på SOU 2015:56, "Får vi det bättre? Om mått på livskvalitet".

Utredningen om mått på livskvalitet fick 2014 i uppdrag att kartlägga och analysera samt föreslå mått på utvecklingen av livskvalitet i Sverige. Tanken är att ett sådant mått skulle kunna användas som komplement till traditionella välfärdsmått som t.ex. BNP per capita. Genom att ta med ekonomiska, sociala, miljömässiga och subjektiva perspektiv, kan man få en bredare uppfattning om utvecklingen av livskvalitet över tid. I juni 2015 kom betänkandet "Får vi det bättre? Om mått på livskvalitet".

Ur utredningens pressmeddelande:

Utredningens bedömning är att mått på livskvalitet, som i syfte att ge ett underlag för politiska beslut ska beskriva hur samhället utvecklas, bör bygga på medborgarnas handlingsfrihet; i vilken mån individen har resurser och förmåga att styra sitt liv efter egna värderingar och önskemål. Utredningen föreslår att detta mäts baserat på ett antal komponenter: hälsa, kunskap och färdigheter, sysselsättning, ekonomiska resurser, politiska resurser och medborgerliga rättigheter, sociala relationer, säkerhet till liv och egendom, bostad, tidsutrymme, samt livsmiljö – vilket är jämförbart med vad som i dag görs internationellt inom t.ex. OECD och anknyter till tidigare nordisk välfärdsstatistik.

Från Institutet för framtidsstudiers sida betraktar vi det här som en viktig utredning och har därför lämnat ett remissvar. Vi stödjer flera av utredningens förslag men föreslår en något bredare tolkning av livskvalitet och också en annan, forskarstyrd organisation för insamling och rapportering av data, där utredningen föreslår SCB.

Läs vårt remissvar
Läs betänkandet "Får vi det bättre? Om mått på livskvalitet" SOU2015:56

Relaterat material