Ett samhälle för det 21:a århundradet

För ett par veckor sedan bestämdes det att Institutet för framtidsstudier kommer att stötta projektet International Panel on Social Progress. Det är ett gigantiskt projekt med höga ambitioner som mobiliserar flera hundra forskare från olika delar av världen. Målet är inställt på att förbättra människors livsvillkor.

Utgångspunkten för projektet är uppfattningen att det idag råder brist på hopp om ett rättvist samhälle för alla, såväl i de rikare som i de fattigare delarna av världen. Detta trots att vi aldrig förr har haft mer kunskap om hur vi kan skapa ett bättre samhälle. International Panel on Social Progress handlar om att hitta ett sätt att i stor skala sprida samhällsforskning till dem som utformar framtidens politik och institutioner.

Samhällsforskare till räddning

Marc Fleurbaey, Collége d'études mondiales

Marc Fleurbaey, Collége d'études mondiales

Det var när några forskare började diskutera frånvaron av ett samlat grep om samhällsutveckling som idén till projektet tog form. Hur kommer det sig att det finns rapporter om klimatförändringar och lycka men ingen om de samhälleliga strukturer som styr utvecklingen? Marc Fleurbaey, professor i ekonomi, humaniora och public affairs vid Princeton University i USA, är en av initiativtagarna:

– Detta är paradoxalt eftersom många av problemen beror på sociala och institutionella fel. Det skulle inte finnas någon klimatkris om det inte fanns ett så starkt egenintresse för fossila bränslen, det skulle inte finnas någon Ebola-kris om hälsovårdssystemen prioriterades i fattiga länder och av de internationella organisationer som låtsas hjälpa dem, och så vidare. Vill vi finna långsiktiga lösningar på många av de hot vi upplever idag så kommer de av att vi förbättrar våra institutioner och sociala relationer.


Enligt Marc Fleurbaey befinner vi oss just nu i ett perfekt läge att åstadkomma en förändring. För det första gör de gamla utopiernas död och den puttrande extremismen att folk är öppna för nya, realistiska idéer om hur samhället kan fungera; för det andra finns det en utbredd oro för hur olika utmaningar kommer att påverka våra liv vilket skapar en öppenhet för lösningar; och för det tredje finns det i samhällsvetenskaperna idag en hel del kunskap om vad som får institutioner och organisationer att fungera, problemet är att dessa kunskaper inte fullt ut har nått ut till allmänhet och policy-makers.

– Vi måste förklara vad vi vet och göra kunskapen användbar, säger Marc Fleurbaey.


Forskare och icke-forskare i samarbete

Att det finns ett sug efter långsiktiga perspektiv och förklaringar till varför världen ser ut som den gör kan reaktionen på Thomas Pikettys bok ”Kapitalet i det 21:a århundradet” utgöra exempel på, och det finns flera sådana enstaka intellektuella som nått ut till en större publik genom att lyckas berätta något om samhället. Projektet International Panel on Social Progress ämnar samla en mängd sådana intellektuella för att kunna erbjuda en översikt över den forskning som finns.

– Ingen enskild hjärna kan åstadkomma vad vi vill göra. Våra samhällen är väldigt komplexa och de samhällsvetenskapliga disciplinerna väldigt specialiserade. Enbart en stor grupp experter kan idag säga något om framtiden på ett övertygande sätt. Det bör finnas stor efterfrågan på det, från såväl samhällsaktörer som bland människor i övrigt, säger Marc Fleurbaey.


Tack vare entusiastiskt stöd från Fondation Maison des Sciences de l’Homme i Paris och ett positivt mottagande från en rad namnkunniga personer utanför forskarvärlden drogs projektet igång. Idag är flera hundra forskare engagerade för att i en enda rapport erbjuda en översikt över den forskning som finns på en rad områden som är relevanta för utvecklandet av social rättvisa i världen. Den digra innehållsförteckningen omfattar bland annat demokrati och medborgarskap, fattigdom och ojämlikhet, globala risker och resurser, framtidens arbete, hälsa, religion, krig och säkerhet, familj och sexualitet, urbanisering och utbildning. På varje område ska man kunna beskriva hur den aktuella situationen ser ut, hur trenderna sett ut historiskt och vad man kan förvänta sig framöver. Dessutom ska man definiera hur man utifrån den rådande situationen kan arbeta för social rättvisa och vilka drivkrafter och hinder som finns för en sådan förändring. Tanken är att den färdiga rapporten ska vara ett resultat av ett samtal mellan forskare och andra delar av samhället. Det första utkastet, som ska vara klart sommaren 2016, kommer därför att spridas så brett som möjligt för att man ska kunna få in kommentarer från såväl experter som politiska och sociala aktörer, samt andra intresserade.

Policyrelevant forskning för en bättre värld

Rapporten planeras bli klar efter sommaren 2017 och kommer att få sällskap av en bok i mer kortfattad och tillgänglig form. Man planerar också att sprida innehållet i andra media. Spridningen av resultaten bör också underlättas av den rådgivande kommitté av personer som från början har stöttat projektidén och vars intresse var avgörande för sjösättningen av projektet. Gruppen består av en rad namnkunniga personer som Amartya Sen, Sunita Narain och Margot Wallström, personer som i kraft av sina positioner starkt kan bidra till att rapporten inte blir en pappersprodukt utan den inspiration till förändring som man vill att den ska bli. Förhoppningen är att rapporten ska fungera som en väg för samhällsforskning att nå såväl regeringar som gräsrotsrörelser, och hjälpa dem i deras arbete. Men man hoppas också att rapporten ska inspirera samhällsforskare att producera mer policy-relevant forskning.

– Personligen hoppas jag att rapporten kan göra samhällsforskning mer användbar och uppmuntra en efterfrågan på forskning som kan belysa politiska och institutionella förändringar, säger Marc Fleurbaey. Drömmen är att det här inte blir den enda rapporten utan en serie rapporter. Självklart är alla deltagares främsta mål att vi kan bidra till att förbättra människors liv över hela världen.


Rapporten kommer att få namnet Rethinking society for the 21st century. Cutting-edge solutions to social, economic, political, and environmental challenges. Läs mer på www.ip-socialprogress.org

Relaterat material