Julia Mosquera

Photo: Cato Lein

Jag har doktorerat på universitetet i Reading, Storbritannien 2017. Min avhandling, Disability, equality, and future generations, försöker svara på frågan om hur jämlika samhällen bäst kan minska den ojämlikhet som råder mellan funktionsnedsatta och icke-funktionsnedsatta personer. Avhandlingen analyserar olika definitioner av ”funktionsnedsättning” och föreställningar om normativa aspekter på funktionsnedsättning. Jag fokuserar i synnerhet på frågan om huruvida vi kan göra samhället mer jämlikt genom att reducera förekomsten av funktionsnedsättning. Här visar jag att en sådan reduktion istället faktiskt kan öka ojämlikheten i vissa avseenden.

För närvarande forskar jag bland annat om vilka avvägningar vi bör göra mellan jämlikhet och ojämlikhet som ett resultat av förändringar i populationers sammansättningar. På Institutet för framtidsstudier arbetar jag i projektet Att värdera framtida liv.

Nyligen publicerade arbeten

Publikationer

Projekt