Ingen oredlighet i forskning


Rapporten Våldsbejakande extremism och organiserad brottslighet i Sverige, publicerad av Institutet för Framtidsstudier hösten 2018, fick stor uppmärksamhet och två av de sex författarna, Christofer Edling, professor i sociologi vid Lunds universitet, och Amir Rostami, fil. dr. i sociologi vid Stockholms universitet, anmäldes sedan för oredlighet i forskning med avseende på det arbete som utgör grund för rapporten.

Expertgruppen för oredlighet i forskning har nu kommit med sitt utlåtande – ett led i den pågående utredning som görs av Stockholms universitet – och konstaterar att ingen av de anklagelser som framförs i ärendet är av sådan karaktär att de omfattas av begreppet oredlighet i forskning, oavsett om anklagelserna skulle vara riktiga eller inte. Eventuella oegentligheter i ansökan om etikprövning faller under lagen om etikprövning och hanteras av andra instanser. 

Anklagelserna i övrigt, skriver expertgruppen, framstår i allt väsentligt som ett led i en inomvetenskaplig konflikt och kritik av vad som uppfattas som dålig forskning, och det är inte expertgruppens uppgift att yttra sig över dessa omständigheter.

Läs hela yttrandet från expertgruppen här