Forskningsrapport anmäld för felaktigheter

Hösten 2018 publicerade Institutet för Framtidsstudier rapporten Våldsbejakande extremism och organiserad brottslighet i Sverige och den fick då stor uppmärksamhet. Rapporten skrevs inom ramen för forskningsprojektet Våldsbejakande organisering och antisociala karriärer, finansierat av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap.

Två av de sex författarna, Christofer Edling, professor i sociologi vid Lunds universitet, och Amir Rostami, fil. dr. i sociologi vid Stockholms universitet, har anmälts för oredlighet i forskning med avseende på det arbete som utgör grund för rapporten.

Institutet för Framtidsstudier välkomnar att anmälan och rapporten blir föremål för en oberoende granskning och bistår Lunds universitet och Stockholms universitet med underlag till de utredningar dessa lärosäten kommer att genomföra.

Här kan du ta del av anmälan som kommit in till Lunds universitet

Här kan du ta del av Christofer Edlings svar på anmälan

Jerzy Sarnecki, en annan av forskarna i gruppen, kommenterar i SVT:s Rapport (start ca 16.10)

Uppdatering, 2019-04-24:
Lunds universitet har efter granskning av anmälan och handlingar i ärendet konstaterat att den forskning som är anmäld för misstänkt oredlighet inte är utförd inom ramen för någon anställning vid Lunds universitet och därför inte inom universitets verksamhet. Därför har man beslutat att avvisa anmälan.

Stockholms universitet betraktar all dokumentation i ärendet som arbetsmaterial varför handlingarna inte är offentliga och därför inte kan delas här av oss.

Uppdatering, 2019-06-24:
Expertgruppen för oredlighet i forskning vid Stockholms universitet har kommit fram till att ingen av de anklagelser som framförts i ärendet omfattas av begreppet oredlighet i forskning.  
Läs mer om utlåtandet här

 


För frågor, kontakta:
Folke Tersman, ställföreträdande VD
E-post: folke.tersman@iffs.se
Telefon: 0702-61 80 02