Demokratin, vad hände?

Bara 13 procent av världens befolkning lever i vad som kan kallas fullt utvecklade demokratier. Vad har hänt? Folke Tersman skriver i en essä i tidskriften Salongen om tre faktorer som kan förklara demokratins nedgång. "Deras gemensamma nämnare är att de undergräver tilltron till det politiska systemet." 

"För drygt tio år sedan levde mer än femtio procent av världens befolkning i demokratier. Idag är det mindre än trettio procent, och det gäller bara om man ställer relativt svaga krav på vad som räknas som en demokrati. Länderna som räknas som fullt utvecklade ”liberala demokratier” är nu endast trettiofyra till antalet (mot fyrtiotvå år 2012), och i dem bor bara tretton procent av världens befolkning. Särskilt sorgligt är det att det land som länge räknats som världens största demokrati, nämligen Indien, inte längre uppfyller kraven. Att landet så länge kontinuerligt lyckades bevara sitt demokratiska system ända från starten 1947 får väl närmast betraktas som ett mirakel, med tanke på dess storlek och kulturella diversitet. Men den inspirationskällan får vi dessvärre klara oss utan hädanefter," skriver Folke Tersman i Salongen. 

Förtroende för demokratin handlar delvis om att människors önskningar och åsikter måste avspeglas i politiken. Folke Tersman skriver i essän om en studie som undersökt den här kopplingen mellan folkets åsikter och den förda politiken.  

"2014 genomförde statsvetarna Martin Gilens och Benjamin Page en studie vars syfte var att undersöka just den kopplingen särskilt med avseende på USA. De ville ta reda på vilka som har det största inflytandet över de politiska besluten. Är det medianväljaren, som det står i statsvetenskapliga läroböcker? Eller är det fackföreningar, arbetsgivarorganisationer eller särskilda intressegrupper? För att besvara de frågorna gjorde forskarna en studie av två tusen beslut som presidenten eller kongressen fattat.

Resultaten var chockerande. Vad de tycktes bekräfta var att de medborgare som inte tillhörde den allra rikaste gruppen i princip saknar inflytande, oavsett om de som fattade besluten var demokrater eller republikaner. Vad betyder det? Jo, att om ett förslag strider mot de mest välbeställdas intressen är det i stort sett helt säkert att det inte går igenom, oberoende av vad övriga medborgare tycker om saken."

Läs hela texten: Ligger demokratins framtid bakom oss? 

Relaterat material