Därför lyckas (eller misslyckas) demokratiseringsförsök

Utgångsläget spelar stor roll för om demokratiseringsprocesser i autokratier lyckas eller inte. Det kan forskare konstatera efter att ha studerat alla demokratiseringsförsök under 1900-talet.

Forskarna har tittat på 337 demokratiseringsförsök sedan 1900 - i princip samtliga som har skett. Mönstret är tydligt. Då det har funnits goda utgångslägen med avseende på BNP per capita, tillståndet hos politiska institutioner och demokratiindikatorer, samt utbildningsnivå, har demokratiseringsförsök lyckats i högre utsträckning. 

- Det är väl ungefär så som man skulle gissa. Det finns också tidigare studier som visar på betydelsen av ekonomisk utveckling och utbildning för demokratisering, men det vi har gjort är att testa den här tanken statistiskt genom att studera alla demokratiseringsförsök sedan 1900, säger Patrik Lindenfors, docent i zoologisk ekologi, forskare vid Institutet för framtidsstudier och en av författarna bakom den nya studien “The Matthew effect in political science”.

Forskarnas slutsats är att det finns en generell och genomgående så kallad Matteuseffekt när det kommer till demokratisering. Effekten - namngiven efter ett stycke i Matteusevangeliet där Jesus säger: “Ty den som har, åt honom skall vara givet, så att han får över nog…” betyder i princip att framgång föder framgång. Effekten har konstaterats inom många områden förut, men aldrig inom statsvetenskap tidigare.

I studien tittade forskarna bland annat på en rad olika demokratiindikatorer. Till exempel mediefrihet, förekomst av trakasserier av journalister, grad av yttrandefrihet, kvaliteten och graden av öppenhet i de offentliga valen. 24 indikatorer undersöktes för vart och ett av de 337 demokratiseringsförsöken. Forskarna fann att de processer som lyckades genomgående hade ett bättre utgångsläge på 16 av de 24 indikatorerna det året då demokratiseringsprocessen inleddes.

- Det visar på vikten av att ha vissa nyckelreformer är på plats för att nå framgång. Resultaten skulle kunna ha betydelse för hur man till exempel arbetar med att stötta demokratirörelser runt om i världen, säger Patrik Lindenfors.

Läs hela studien The Matthew effect in political science