Genomfört: Tidiga arbetsutfall för unga vuxna

Hur formas unga vuxnas vägar på arbetsmarknaden av faktorer på individ-, familje- och skolnivå? Var finns problemen och kan förståelsen av dem användas för att hindra unga från att hamna i utanförskap?

YOUNGWORK studerar hur unga vuxnas vägar på arbetsmarknaden formas av faktorer på individ-, familje- och skolnivå. Vi tar avstamp i forskningsprogrammet YOUNG (finansierat av FORTE) och följer ungdomar som deltagit i undersökningen CILS4EU in i de tidiga vuxenåren och studerar hur de rör sig mellan olika aktiviteter. I CILS4EU har vi bred och detaljerad kunskap om ungdomars liv från att de är 14 år 2010, och vi följer dem longitudinellt med både enkäter och registerdata in i tidigt vuxenliv. Vi kan studera tidiga karriärer i detalj och vi fokuserar särskilt på att identifiera olika typer av problematiska utfall, eftersom en tidig identifiering av problem kan vara till hjälp i utformandet av åtgärder för att undvika att unga hamnar i långvarigt utanförskap. Vi går bortom den vanliga “UVAS”-definitionen (“unga som varken arbetar eller studerar”) och studerar ett bredare spektrum av problematiska utfall, som också tar hänsyn till till exempel arbetsvillkor och anställningstrygghet. Eftersom utbildning är av fundamental vikt både som alternativ till att arbeta och som en väg till arbete, så kommer vi också att studera övergångar och överlappning mellan utbildning och arbete.

YOUNGWORK består av två underprojekt. I det första underprojektet gör vi en kartläggning och beskrivning av grupper med tidiga arbetsmarknadsvägar som kan ses som marginaliserade eller sårbara. I det andra underprojektet analyserar vi orsaksfaktorer och vägar som leder till marginaliserade eller sårbara positioner, med målet att bygga en bild av hur olika riskfaktorer samverkar och ackumuleras. Vi söker också identifiera positiva faktorer som verkar kompenserande och ger motståndskraft mot risker. 

Tidsplan

2017-2022

Projektledare

Carina Mood Professor i sociologi och forskningsledare vid Institutet för framtidsstudieer

Projektmedlemmar

Jan O. Jonsson Professor i sociologi
Stephanie Plenty Docent i sociologi, fil. dr. i psykologi
Frida Rudolphi Fil. dr. i sociologi
Georg Treuter MSc, nationalekonomi

Övriga projektmedlemmar

Finansiär

Forte