Genomfört: Barns levnadsförhållanden i ett föränderligt samhälle. Socioekonomisk och etnisk ojämlikhet

Hur påverkas barn av förändringar i inkomstutveckling, skolreformer, invandring eller familjemönster? I det här projektet är barns levnadsvillkor i fokus.

Projektet riktar in sig på att studera barn och ungas villkor i relation till samhällsförändringar som inträffat inom fyra centrala områden: familjeförändringar, inkomstutvecklingen, skolreformer, samt invandring. Vi analyserar dessa förändringar och vilka konsekvenser de haft för barns och ungas levnadsvillkor, med fokus på socioekonomiska och etniska ojämlikheter. Perspektivet är de ungas eget, genom att vi baserar huvuddelen av våra studier på datamaterial som bygger på intervjuer med unga själva: deras egna resurser, sociala nätverk och sociala relationer står i centrum, liksom hur dessa påverkas av uppväxtfamiljen och av omgivningen, fr.a. skolan.

Projektet kommer att organiseras efter fem teman: utbildningsojämlikhet, barnfattigdom, skola och välbefinnande, etnisk integration, samt familjestruktur.

Några centrala frågor är dessa: Ökar barnfattigdomen över tid? Hur påverkas ungas sociala relationer av skolsegregering? Och hur påverkas deras psykiska välbefinnande? Hur utvecklas situationen för barn till ensamstående föräldrar i perspektiv av deras höga fattigdomsnivåer? Hur påverkar segregerade skolor och uppväxtmiljöer invandrarbarns sociala och kulturella integration? Har nya familjeformer, t.ex. växelvis boende, haft konsekvenser för ungas välbefinnande och sociala relationer?

Genom att studierna till stor del bygger på nya data (insamlade i ett projekt kallat CILS4EU) över 14-16-åringar i fyra olika länder – Sverige, England, Tyskland och Holland – kan flera av dessa frågor analyseras i ett komparativt perspektiv. Vi kommer också att använda andra enkätdata över barn och unga, t.ex. Barn-LNU och Barn-ULF, samt registerdata.

Tidsplan

2013-2018

Projektledare

Jan O. Jonsson Professor i sociologi

Projektmedlemmar

Carina Mood Professor i sociologi och forskningsledare vid Institutet för framtidsstudieer
Stephanie Plenty Docent i sociologi, fil. dr. i psykologi
Frida Rudolphi Fil. dr. i sociologi

Övriga projektmedlemmar

Finansiär

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte)