Anna Tyllström

Forskare

Anna Tyllström

Telefon: 08-402 12 24

Anna Tyllström

Fil. dr., företagsekonomi

Jag är disputerad i företagsekonomi, särskilt organisationsteori, Uppsala universitet.

I min avhandling, ”Legitimacy for Sale – Constructing a Market for PR Consultancy” (2013) undersökte jag hur den svenska marknaden för PR-konsulttjänster vuxit fram de senaste årtiondena, samt vad som kännetecknar de tjänster som säljs. Mina resultat pekar på ett dilemma, där en marknad som snabbt blivit populär för att hjälpa andra organisationer att skapa legitimitet samtidigt lider av egna legitimitetsproblem. Avhandlingen betonade särskilt språkliga processers roll i att göra (eller inte göra) marknader legitima, samt den nära relationen mellan politik och PR-marknad. Avhandlingen tilldelades 2015 års Arnbergska pris av Kungliga Vetenskapsakademien.

Vid Institutet för Framtidsstudier arbetar jag under forskningstemat ”Demokrati för det 21:a århundradet”, inom projektet ”Underjordisk politik: De policyprofessionellas liv och arbete” som fokuserar på en växande professionell kategori människor som är anställda för att driva politik utan att själva vara förtroendevalda. Mitt specifika fokus ligger på företags politiska påverkan och policyprofessionella som företräder den privata sektorn (företag, lobbyister och branschföreningar) . Hur närmar sig företag politiker i Sverige idag? När väljer företag att approchera politiker själva, när väljer de att företrädas av PR-konsulter eller agera via en branschförening? Vilka argument används, och på vilken politisk nivå söker de inflytande – på lokal-, landstings-, riksdags- eller EU-nivå? Och hur arbetar policyprofessionella inom privat sektor jämfört med policyprofessionella anställda inom exempelvis politiken och ideella sektorn? Mina närmaste kollegor är Stefan Svallfors, Corrie Hammar och Niels Selling.