Genomfört: Där näringslivets nätverk föds

Projektet kommer att undersöka hur företags elitnätverk formas och utvecklas över tid genom att studera mäns och kvinnors nätverkande på en handelshögskola i Finland.

Trots att de är väl representerade bland ekonomstudenter når bara få kvinnor toppositioner i näringslivet. När man söker förklaringar till denna obalans pekar bevis på vikten av informella sociala strukturer, särskilt i form av sociala nätverk. Kvinnors karriärer antas hindras av deras relativa brist på relevanta sociala nätverk. Det finns emellertid en allmän brist på kunskap om hur sådana könsskillnader i karriärnätverk uppstår och utvecklas över tid. Detta beror delvis på en allmän brist på longitudinella nätverksstudier inom området.

I detta fyraåriga forskningsprojekt strävar vi efter att ta itu med detta glapp i litteraturen genom att undersöka hur företags elitnätverk formas och utvecklas över tid, med särskild aspekt på kön. Vi kommer att göra detta genom att fokusera på hur sådana nätverk uppstår bland studenter på Hanken School of Economics i Helsingfors, en av de mest framstående affärsinstitutionerna i nordisk högre utbildning. I projektet ingår också en komparation med resultaten från vårt systerprojekt (”Nätvärde”) vid Handelshögskolan i Stockholm.

Vi kommer att använda en unik longitudinell metod för blandad metodforskning, där vi kombinerar en kvantitativ kartläggning av studenters sociala nätverk med kvalitativa intervjuer om deras nätverksstrategier och erfarenheter. Projektet kommer att ge ett nytt bidrag till litteraturen om hur eliter bildas och vilken roll elitskolor spelar i processen. Det kommer dessutom att ge bidrag tillen aktuell samhällsdiskussion om köns och företagsledning.

Se även här på thenetworkproject.se

Tidsplan

2018-2022

Projektledare

Gergei Farkas

Projektmedlemmar

Anna Tyllström Fil. dr., företagsekonomi
Sofiya Voytiv Fil. dr. i sociologi

Övriga projektmedlemmar

Finansiär

Vetenskapsrådet