Genomfört: Nätvärde. En longitudinell studie av kvinnors och mäns sociala nätverk i svensk civilekonomutbildning och dessas effekt på karriärresultat

Få kvinnor når toppositioner inom näringslivet trots ökad jämställdhet och god representation bland civilekonomer. Projektet studerar könsskillnader i karriärfrämjande nätverk på Handelshögskolan i Stockholm.

Trots ökad jämställdhet och god representation av kvinnor bland civilekonomer når få kvinnor toppositioner inom näringslivet. Forskning på området har lyft fram kvinnors och mäns ojämlika tillgång till betydelsefulla sociala nätverk som en viktig förklaring till kvinnors underrepresentation. Kvinnor tycks både ha sämre tillgång till viktiga nätverk och mindre nytta av de nätverk de skapar. Dock saknas fortfarande kunskap om hur sådana nätverksskillnader uppkommer, och hur de utvecklas över tid.

I detta forskningsprojekt studerar vi hur könsskillnader i karriärfrämjande nätverk uppstår och utvecklas bland studenter på en topprankad ekonomutbildning, samt vilken betydelse dessa skillnader har för kvinnors och mäns tidiga karriärutveckling.

Studien genomförs vid Handelshögskolan i Stockholm, där vi följer flera årskullar av kandidat- och masters-studenter från det att de påbörjar sin utbildning tills att de etablerat sig på arbetsmarknaden. Vi kombinerar en kvantitativ kartläggning av studenters nätverk – genom årliga webbaserade enkätundersökningar och analys av sociala medier – med djupgående intervjustudier som fokuserar på kvalitativa aspekter av studenternas nätverkande. Dessa relaterar vi sedan till tidiga karriärsutfall, såsom jobbposition och lön.

Projektet syftar till att öka kunskapen om hur könsskillnader inom näringsliveliter uppstår och reproduceras samt möjliga effekter. Resultaten är således av yttersta relevans för såväl den vetenskapliga som den offentliga debatten.

IFFS är projektpartner i detta projekt och nedan listas personer som deltar i projektet från IFFS. Projektet har sin hemvist på Lunds universitet.

Tidsplan

2018-2022

Projektledare

Nils Gustafsson, Lunds universitet

Projektmedlemmar

Anna Tyllström Fil. dr., företagsekonomi

Övriga projektmedlemmar

Finansiär

Riksbankens Jubileumsfond