Boendesituation påverkar dödlighet i covid-19 bland äldre

Personer som är 70 år eller äldre löper större risk att dö i covid-19 om de bor tillsammans med yngre människor i arbetsför ålder. Likaså de som bor på ålderdomshem istället för i eget boende, eller bor i tätbefolkade områden och områden med mer utbredd smittspridning. Detta visar en ny studie som just publicerats i The Lancet Healthy Longevity, genomförd av vår forskare Martin Kolk, docent i demografi, tillsammans med Maria Brandén och 8 andra forskare vid Stockholms universitet.

I egenskap av studie av hur boendesituationen påverkar risken att dö av covid-19, är denna den första av sitt slag. Tidigare studier har använt aggregerade data och inte justerat för individuella skillnader som ålder och andra riskfaktorer. Resultaten i dessa studier har också varit tvetydiga. I denna studie har man istället använt justerade data på individnivå från svenska registerdata för att analysera dödsfall i covid-19 bland personer som är 70 år och äldre för samtliga män och kvinnor i Stockholm, under perioden mars till maj 2020. Resultaten visar att det fanns ett samband mellan boendesituation och dödlighet i covid-19 bland äldre. 

”Vår studie visar att äldre som bor tillsammans med sin partner hade lägre dödsrisker under våren i Stockholm än de som bor ensamma eller tillsammans med yngre familjemedlemmar. Den ökade risken hos de äldre som bor med yngre personer tyder på att de kan ha haft det svårare att isolera sig från smittan i samhället under perioden” säger Martin Kolk.

Studiens författare menar att det här är något som bör tas i beaktning när man utvecklar strategier för att skydda just denna grupp.

Läs en sammanfattning och hitta länk till artikeln i sin helhet här