Ramverk för att förutsäga hur artificiell intelligens sprids

Utveckling av ett vetenskapligt ramverk för att kunna förutsäga spridningen av teknologi som bygger på artificiell intelligens (AI) i olika befolkningsgrupper.

För att kunna avgöra vilka etiska, sociala och miljömässiga effekter som artificiell intelligens har i olika samhällsområden behöver vetenskapligt underbyggda metoder för att förutsäga spridning utvecklas. Sådana ramverk gör det lättare att med olika styrmedel förstärka de positiva förändringar som artificiell intelligens kan ge och samtidigt minimera dess risker. 

Ramverket kommer att användas för att identifiera spridningshastigheten hos en rad nya AI-applikationer och sedan identifiera de som sannolikt kommer ha störst påverkan på samhället och deras sociala konsekvenser.

Det finns inga tidigare ramverk av den typ vi föreslår, och dess viktigaste komponenter är: 1) precisera vilka egenskaper hos en AI-teknik som främst påverkar dess spridning, 2) definiera vem som bäst kan utvärdera var och en av dessa egenskaper (användare eller experter), 3) att utvärdera hur dessa kan vägas samma i en matematisk modell. Vi kommer att använda ramverket för att identifiera spridningshastigheten hos en rad nya applikationer och sedan utvärdera de sociala konsekvenserna av dessa applikationer – och på så sätt identifiera stora potentiellt negativa förändringar som riskerar att snart vara ett faktum men också positiva förändringar som med nuvarande styrsystem skulle dröja.

 

Tidsplan

2020-2025

Projektledare

Pontus Strimling Docent i nationalekonomi

Projektmedlemmar

Emma Engström Tekn. dr. miljöteknik
Corrie Hammar MSc in Business and Economics
Karim Jebari Fil. dr. i filosofi.
Sebastian Krakowski Fil. dr., företagsekonomi
Minna Persson Magisterexamina i lingvistik, migration och utveckling

Finansiär

Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse