Forskningsområden

Institutet för Framtidsstudier har i uppdrag att bedriva forskning som kan användas för att stimulera en öppen och bred diskussion om framtida hot och möjligheter i samhällsutvecklingen. Vi gör inga prognoser eller trendanalyser utan försöker rikta ljuset på ämnen som vi uppfattar har stor betydelse för framtiden. Gemensamt för allt vårt arbete är framtidsperspektivet och tvärvetenskapligheten.

Här kan du se inom vilka övergripande ämnesområden vi är verksamma idag. Några av dem överlappar varandra; frågor om till exempel miljö och arbetsmarknad förekommer i flera områden, liksom frågan om vårt ansvar gentemot framtida generationer. Under varje ämnesområde hittar du forskningsprojekt, forskare och uppgifter om publikationer och annan dokumentation. Ta gärna kontakt med oss om du vill veta mer!

Brott, hot & människans existens
Kriminalitet, klimatförändringar, nya teknologier. Det finns många fenomen som kan hota vårt samhälle och själva vår existens. Vi har därför goda skäl att försöka förstå dem, hur de utvecklas över tid och hur vi kan bedöma riskerna.
Demografi, välfärd & relationer
Befolkningen förändring över tid har stor betydelse för utvecklingen av bland annat arbetsmarknad och hälsa. Vi studerar också hur våra relationer ser ut i nätverk och hur de kan användas för att förstå spridning av brott och ohälsa.
Demokratins gränser & framtid
Vem ska få rösta om vad? Var går gränserna för demokratin? Varför har vi inte demokrati i företag? Är demokratin alltid det bästa styrelseskicket?
Diskriminering, sexism & rasism
Vårt sätt att tänka styr vår benägenhet att agera fördomsfullt. Vi studerar hur vår kognition fungerar och vilka konsekvenser det får i form av diskriminering på olika områden.
Framtida generationer
Det vi gör eller inte gör idag, kan påverka människor som ännu inte är födda. Är det något vi bör bry oss om? Vill vi göra livet så bra som möjligt bara för oss, eller även för våra barn och barnbarn?
Jämlikhet
Vi studerar social och ekonomisk jämlikhet bland barn och unga, men också hur ekonomiska resurser kan fördelas jämlikt i ett samhälle med äldre befolkning och en arbetsmarknad i förändring.
Tekniken & människan
Den tekniska utveckligen går snabbt idag och kan påverka våra liv och vår hälsa på radikala sätt. Hur kan vi bäst använda den och vari ligger riskerna?
Värderingar, etik & moral
Våra värderingar och hur vi förhåller oss till varandra förändras hela tiden. Här tittar vi bland annat på klimaträttvisa, medicinetik och på hur värderingar utvecklas.