Emil Andersson

Photo: Cato Lein

Jag doktorerade 2019 vid Uppsala universitet på avhandlingen Reinterpreting Liberal Legitimacy. Avhandlingen behandlar problemet med politisk legitimitet utifrån ett kontraktualistiskt perspektiv. Framför allt försöker jag där utveckla den rimligaste tolkningen av John Rawls liberala legitimitetsprincip, enligt vilken utövandet av politisk makt är legitim endast om detta utövande kan rättfärdigas till alla medborgare. Jag utvecklar en tolkning av denna princip som jag hävdar är att föredra framför den etablerade uppfattningen om hur den ska förstås. Denna tolkning gör det möjligt att undvika de mest allvarliga invändningarna mot principen, samt att bevara dess mest centrala och tilltalande drag.

Vid Institutet för framtidsstudier har jag forskat om kontraktualism och framtida generationer inom projektet Klimatetik och framtida generationer. Jag arbetar även med frågor rörande hur den liberala legitimitetsteorin kan hantera framtida generationers intressen.

Publikationer

Projekt