Den subjektiva integrationen

Hur underlättar man en effektiv integration? I det här projektet studerar vi hur information om ankomstlandet Sverige redan innan ankomsten kan påverka migranters normer och inträde i det svenska samhället.

"Den subjektiva integrationen", är ett samlingsbegrepp som vill fånga mötet mellan migranters synsätt å ena sidan, och svensk lagstiftning och värdegrund å den andra. Avsikten med det här projektet är att förstå hur värderingar och sociala normer förändras i samband med migranters flytt till Sverige och hur ankomstlandets information och interventioner bäst kan utformas för en effektiv integrationsprocess.

Behovet av att förstå vilka åtgärder som ger en positiv effekt på integrationen är stor. I detta projekt ligger fokus på betydelsen av tidiga insatser. Vi utgår ifrån de enskilda migranterna, deras ambitioner och sätt att se på saker redan i samband med att de ansöker om anhöriginvandring respektive vidarebosätts eller beviljas asyl med uppehållstillstånd i Sverige. En grupp migranter i Amman, Jordanien, kommer att erbjudas ett informationspaket om samhällsorientering i Sverige innan avresan till Sverige. Denna grupp, och en kontrollgrupp som inte har tagit del av informationen, kommer sedan att följas under sina första år i Sverige med syfte att bättre förstå hur värderingar och sociala normer förändras över tid. Studien mäter även utfallet beroende på var i Sverige de hamnar och vilka insatser man får: t ex introduktionsåret, Samhällsorienteringen (SO), SFI-utbildningen samt andra insatser som samhället gör, såsom arbete/praktik samt studieförbundens olika aktiviteter.

Projektet har tre projektpartners WVS (World Values Survey), NBV (Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet) och Fores (Forum för reformer) men har även hjälp av svenska ambassaden i Amman och UNHCR.

Tidsplan - AVSLUTAT

2020–2022

Projektmedlemmar

Bi Puranen, projektledare
Jim Frölander, projektmedlem
Olle Hammar, forskare
Daniel Brancalion Lind, forskningsassistent
Zahraa Zeir, forskningsassistent

Finansiär

Europeiska Unionen. Asyl-, migrations och integrationsfonden