Kön och pension - Utfall i det nya pensionssystemet

Jovan Zamac 2012

Jovan Žamac

Regeringsuppdrag: Uppdrag att utvärdera pensionsutfallet för kvinnor och män S2011/10187/SF

Rapporten undersöker pensionsutfall i det nya systemet med fokus på omfördelningsaspekterna. Skillnader i utfall för kvinnor och män med olika utbildning har varit en central del av uppdraget. Vi finner att genomsnitts-inkomsten vid olika åldrar för kvinnor med en viss utbildningsnivå är på samma nivå som för män med en nivå lägre utbildning. Lågutbildade kvinnor är i synnerhet överrepresenterade vad gäller relativ fattigdom. Den relativa fattigdomen bland pensionärer ökar vid införseln av jobbskatteavdraget, eftersom fattigdomsgränsen är definierad i termer av disponibel inkomst. Med stigande ålder ökar andelen fattiga kvinnor medan detta inte gäller för männen. Denna differens beror på att kvinnor i högre utsträckning överlever sina män och blir ensamstående.

När vi undersökte förtida pensionsuttag framkom att år 2003 skedde en tydlig minskning i andelarna som började ta offentlig pension. Könsskillnaden i den allmänna pensionen är starkt beroende av utbildnings-nivån, och pensionsgapet mellan kvinnor och män minskar med utbildnings-nivån. När tjänstepensionen inkluderas ökar dock pensionsgapet som kraftigast för de högutbildade. Tjänstepensionens andel av pensionsgapet för hög-utbildade kvinnor uppgår till 60–75 procent. Det pensionsgrundande beloppet för barnår varierar kraftigt med utbildningsnivån samtidigt som beloppet per barn varierar med antal barn. Kvinnor med grundskoleutbildning erhåller högre belopp än de med högre utbildning. Likaså är totaleffekten av antal barn på pensionsbehållningen positiv för kvinnor med grundskoleutbildning medan den är negativ för högutbildade kvinnor. Överföringar av premiepensionsrätter mellan makar görs mellan högutbildad man till högutbildad kvinna, i viss utsträckning till gymnasieutbildad kvinna. Skillnader i ålder för dessa över-föringar är sådana att de högutbildade överför vid yngre år.

Ladda hem rapporten.

Jovan Žamac

Regeringsuppdrag: Uppdrag att utvärdera pensionsutfallet för kvinnor och män S2011/10187/SF

Rapporten undersöker pensionsutfall i det nya systemet med fokus på omfördelningsaspekterna. Skillnader i utfall för kvinnor och män med olika utbildning har varit en central del av uppdraget. Vi finner att genomsnitts-inkomsten vid olika åldrar för kvinnor med en viss utbildningsnivå är på samma nivå som för män med en nivå lägre utbildning. Lågutbildade kvinnor är i synnerhet överrepresenterade vad gäller relativ fattigdom. Den relativa fattigdomen bland pensionärer ökar vid införseln av jobbskatteavdraget, eftersom fattigdomsgränsen är definierad i termer av disponibel inkomst. Med stigande ålder ökar andelen fattiga kvinnor medan detta inte gäller för männen. Denna differens beror på att kvinnor i högre utsträckning överlever sina män och blir ensamstående.

När vi undersökte förtida pensionsuttag framkom att år 2003 skedde en tydlig minskning i andelarna som började ta offentlig pension. Könsskillnaden i den allmänna pensionen är starkt beroende av utbildnings-nivån, och pensionsgapet mellan kvinnor och män minskar med utbildnings-nivån. När tjänstepensionen inkluderas ökar dock pensionsgapet som kraftigast för de högutbildade. Tjänstepensionens andel av pensionsgapet för hög-utbildade kvinnor uppgår till 60–75 procent. Det pensionsgrundande beloppet för barnår varierar kraftigt med utbildningsnivån samtidigt som beloppet per barn varierar med antal barn. Kvinnor med grundskoleutbildning erhåller högre belopp än de med högre utbildning. Likaså är totaleffekten av antal barn på pensionsbehållningen positiv för kvinnor med grundskoleutbildning medan den är negativ för högutbildade kvinnor. Överföringar av premiepensionsrätter mellan makar görs mellan högutbildad man till högutbildad kvinna, i viss utsträckning till gymnasieutbildad kvinna. Skillnader i ålder för dessa över-föringar är sådana att de högutbildade överför vid yngre år.

Ladda hem rapporten.